مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مؤلفه های اپتیکی ...
عنوان بررسی مؤلفه های اپتیکی لامپهای فلورسنت فشرده متداول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شدت روشنایی، شاخص تجلی رنگ، دمای رنگ، درخشندگی، لامپ فلورسنت فشرده
چکیده زمینه وهدف: شدت روشنایی کافی، دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ مناسب و محدود کردن تابشهای خیرهکننده منابع روشنایی، به منظور تأمین روشنایی مطلوب ازجمله نیازهای شاغلین است که در طراحی سامانه روشنایی میبایست مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفههای اپتیکی لامپهای فلورسنت فشرده متداول است. روش بررسی: در این مطالعه 48 شعله لامپ فلورسنت فشرده موجود در بازار مصرف انتخاب و شدت روشنایی؛ درخشندگی، دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ آنها با استفاده از دستگاههای کالیبره شده اندازهگیری گردید. شدت روشنایی عملیاتی هر لامپ با استفاده از لوکسمتر مدل اندازهگیری گردید. سنجش کیفیت رنگ لامپها با استفاده از Hagner- S و میزان درخشندگی آنها با استفاده از دستگاه فتومتر 2 INS-DX-200 صورت گرفت. Gretag Macbeth- Light Spex- دستگاه اسپکترورادیومتر مدل 3 4212 ± 1668° است. نتایج K 83 ٪ و دمای رنگ همبسته /67 ± 6/ یافتهها: نتایج نشان داد مقدار شاخص تجلی رنگ لامپهای مورد مطالعه 06 آزمون آماری نشان داد که شدت روشنایی و درخشندگی همسان سازی شده در لامپهایی با رنگ نور مهتابی و آفتابی اختلاف معناداری نداشتهاند شدت روشنایی در .(Pvalue<0/ میزان شدت روشنایی لامپهای تولید سازندههای داخل و خارج اختلاف معنیداری داشتهاند ( 01 .(Pvalue>0/05) لامپهای تولید داخل بیشتر از نوع تولید خارج بوده است. نتیجهگیری: بر اساس نتایج این تحقیق با توجه به محدوده وسیع تغییرات کیفیت لامپهای موجود در بازار، پیشنهاد میگردد از لامپهای دارای 22 در Lx/10W 54 در فاصله یک متری و Lx/10W سازنده معتبر استفاده شود. ازآنجاییکه میانگین شدت روشنایی لامپهای مورد بررسی حدود فاصله 2 متری بوده است، باید ملاحظات لازم در استفاده از آنها برای تأمین روشنایی عمومی و موضعی در نظر گرفته شود
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، مهتاب عزیزی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر سوم)، نجمه خلیلی (نفر چهارم)