مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی روشنایی داخلی مدارس ...
عنوان ارزیابی روشنایی داخلی مدارس دخترانه شهر همدان در سال های 85 و 93
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارزیابی روشنایی داخلی، مدرسه، لوکس متر، انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی
چکیده مقدمه: درمحیط های آموزشی تامین کیفیت بصری در پیشرفت تحصیلی اهمیت بالایی دارد. ایجاد آسایش بصری و افزایش باازدهی و رغبات جهات تحصایل، ازجمله فواید تنظیم روشنایی کلاس درس و جلوگیری از اختلال در بینایی دانش آموزان است. این مطالعه باهدف ارزیابی شدت روشنایی داخلی مدارس دخترانه شهر همدان در سال های 3185 و 3131 انجام شده است تا بتواند به شناسایی مشکلات احتمالی آن بپردازد. های 3185 و 3131 در مدارس دخترانه شهر همدان انجام پذیرفته است. در هر مقطع زماانی، متوساط مواد و روشها: این مطالعه در دو مقطع زمانی، در سال روشنایی عمومی و موضعی بر روی تخته سیاه کلاس های درس با روش های توصیه شده انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی در روزهای غیر آفتابی توسط دستگاه لوکس متر اندازه گیری، محاسبه و با حد مجاز توصیه شده استاندارد آئین نامه بهداشت مدارس و انجمن مهندساین روشانایی آمریکاای شامالی مقایساه ها، وجود سایه روشن، نظافت سطوح داخلای، نگهاداری داری چراغ ها، نگه گردید. علاوه بر شدت روشنایی، وضعیت معیارهای کیفیتی شامل الگوی چیدمان چراغ سامانه روشنایی، نوع چراغ و تناسب فنی طراحی نیز بررسی گردید. یافتهها: با توجه به همه معیارهای مطلوبیت، در هر دو مقطع ارزیابی، کمتر از % 25 کل اماکن مورد بررسی از روشنایی مطلوب برخوردار بوده اند به طوری کاه در سال 85 فقط 31 % از کلاس های درس دارای روشنایی عمومی مطلوب بوده اند و در سال 31 شدت روشنایی تمامی کلاس ها در محدوده غیرقابل قبول قرار گرفته دهد ضرایب بازتابش سطوح درس در محدوده استاندارد قرار داشت. همچنین نتایج ارزیابی نشان می و شدت روشنایی موضعی بر روی تخته سیاه تنها % 1 کلاس در بازه مطلوب قرار دارند. نتیجهگیری: عدم وجود روشنایی مطلوب عمومی و موضعی بر روی تخته سیاه مدارس در سال 31 و مقایسه آن با نتایج ارزیابی روشنایی سال 85 ، نشان دهناده ای و نامناسب را مای تاوان از عماده های رشته این امر است که هنوز مشکل تامین روشنایی برای مدارس پابرجاست. الگوی چیدمان نامناسب و استفاده از لامپ دلایل وضعیت نامناسب نتایج ارزیابی روشنایی مدارس دخترانه شهر همدان نام برد
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، محمد حاجی اکبری (نفر دوم)، رشید حیدری مقدم (نفر سوم)، راضیه زارع (نفر چهارم)