مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر برنامه آموزشی با ...
عنوان بررسی اثر برنامه آموزشی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انتخاب روش شیردهی در زنان باردار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تئوری رفتار برنامه ریزی شده، شیردهی،برنامه آموزشی
چکیده سابقه و هدف: امروزه مادران تحت تاثیر عواملی شیر دهی را قطع کرده و تغذیه مصنوعی یا کمکی را برای کودک خود آغاز میکنند. این مسئله باعث صدمات جسمی و روحی بر کودکان و آسیب های اقتصادی و اجتماعی در جوامع می گردد.این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انتخاب روش شیردهی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان انجام شد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر سوم)