مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر برنامه آموزشی ...
عنوان بررسی تاثیر برنامه آموزشی کاهش سوء مصرف مواد در رانندگان اتوبوس بین شهری مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتار، سوء مصرف مواد، قصد، مطالعات مداخله ای.
چکیده مقدمه و هدف: رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یک آسیب اجتماعی محسوب می شود که اثرات زیان آوری بر جامعه وارد می سازد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر برنامه آموزش پیشگیری از سوءمصرف مواد در بین رانندگان اتوبوس با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 80 نفر از رانندگان اتوبوس بین شهری همدان در دو گروه تصادفی مداخله و کنترل تقسیم و طراحی برنامه مداخله بعد از ارزشیابی تشخیصی بعمل آمد. برنامه آموزشی در 3 جلسه و با تأکید بر مهارت های مقاومت در برابر سوء مصرف مواد انجام گردید. تأثیر مداخله آموزشی بر روی رفتار پس از 2 ماه از آخرین جلسه آموزشی بدست آمد. نرم افزار آماری SPSS-16 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج: پس از مداخله آموزشی مقدار میانگین سازه های تئوری رفتار برنامه ریری شده: نگرش (000/0 P-value=، 53/9 t=)، هنجارهای انتزاعی (000/0 P-value=، 59/9 t=)، کنترل رفتاری درک شده (000/0 P-value=، 14/4- t=) در گروه مداخله بطور معناداری افزایش یافته اما این تغییرات در گروه کنترل معنادار نبود. همچنین قصد رفتاری امتناع از سو مصرف مواد و رفتار فعلی سوء مصرف مواد مخدر در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری وجود داشت (P-value <0.05). قصد رفتاری و رفتار فعلی سوء مصرف مواد مخدر در گروه مداخله به ترتیب از 15 و 12 نفر قبل از مداخله آموزشی به 3 و صفر نفر بعد از اتمام برنامه آموزشی رسید. نتیجه نهایی: استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به همراه استراتژی های آموزش مهارت های مقاومت در برابر سوء مصرف مواد دارای تأثیر قابل توجهی در ایمن سازی روانی و خودداری از سوء مصرف مواد در رانندگان است.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)