مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت ...
عنوان تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس؛ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مراقبت پی گیر ، مولتیپل اسکلروزیس، کیفیت زندگی ، ایران
چکیده مقدمه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس از شایعترین بیماری های ناتوان کننده ی سیستم اعصاب مرکزی است که سیر مزمن و طولانی داشته و کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. مراقبت مستمر و مداوم دراین بیماری شایان توجه می-باشد. این مطالعه با هدف تأثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش کار:این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. واحدهای موردپژوهش 72 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان و انجمن مولتیپل اسکلروزیس همدان بودند که به روش جایگشت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از اجرای مدل مراقبت پیگیر با استفاده از پرسشنامه استاندارد MSQoL-54 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از آزمون مجذور کای، تی زوجی و تی مستقل و آنالیز واریانس اندازه های تکراری و نرم افزار SPSS 16 استفاده گردید. نتایج:نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‏گیری تکراری برای مقایسه کیفیت زندگی بیماران درگروه آزمون، قبل، یک ماه و دو ماه بعد از انجام مدل مراقبت پی‏گیر، نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی در مراحل مختلف سنجش، دارای تفاوت معناداری با یکدیگر بود (001/0>p). ولی در گروه کنترل میانگین نمرات کیفیت زندگی قبل، یک ماه و دو ماه بعد از انجام مدل مراقبت پیگیر دارای تفاوت معناداری نبود. نتایج آزمون تحلیل واریانس تکراری برای مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در هر دو گروه آزمون و کنترل در هر سه زمان نشان داد که در تمامی ابعاد کیفیت زندگی اختلاف معناداری وجود دارد (001/0>p). نتیجه نهایی: با توجه به عدم درمان قطعی بیماری مولتیپل اسکلروزیس، اجرای مدل های مراقبتی اثربخش، مانند مدل مراقبت پی گیر می تواند در افزایش کیفیت زندگی این بیماران تأثیر مثبت داشته باشد.
پژوهشگران مسعود خداویسی (نفر اول)، فاطمه پاک راد (نفر دوم)، ناهید محمدی(بازنشسته) (نفر سوم)، علی بیک مرادی (تسویه حساب) (نفر چهارم)، حسین محجوب (نفر پنجم)، مهردخت مزده (نفر ششم به بعد)