مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه شاخص های استرس ...
عنوان مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد
چکیده مقدمه: مطالعات نشان می دهد زایمان به دلیل استرس تقاضای اکسیژن را افزایش داده و ممکن است در ایجاد استرس اکسیداتیو نقش داشته باشد، این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آن ها در نوزاد انجام گرفت. - - روش کار: در این مطالعه موردی شاهدی از نوع خود شاهد که در سال 6831 انجام گرفت 16 زن بارداری که در هفته 06 83 بارداری بودند و تمایل به زایمان بی درد با روش انتونکس داشتند وارد نمونه گیری شدند. پس از رضایت کتبی 5 سی سی خون گرفته شد. سایر نمونه های خون از زمانی که همان مادران وارد مرحله دوم زایمان شدند گرفته شد که شامل نمونه های خون مرحله دوم زایمان و خون بند ناف نوزاد بودند. آزمایشات شامل لیپید پراکسیداسیون، گروه های تیول و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بودند. یافته ها: لیپید پراکسید زایمان و حاملگی به ترتیب 4/61±2/712 و 4/606±3/32 =6/ بود ) 990 p (. شاخص تیول زایمان و حاملگی به ترتیب 308 /265± ./ . و /284±./388 =6/ . بود ) 190 p ( .ظرفیت تام آنتی اکسیدان زایمان و بارداری 1/26±1/015 و 1/370±1/1126 =6/ بود ) 51 p 6/ (. ارتباط مثبت و معنی داری بین شاخص تیول ) 663 p= ( و لیپید پراکسیداسیون مادر و نوزاد 6/ دیده شد ) 666 p= .) نتیجه نهایی: نتایج نشان داد که شاخص های استرس اکسیداتیو در زایمان بی درد نسبت به حاملگی تفاوت نمی کند و می توان از این روش بی دردی استفاده کرد.
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)