مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط روابط عاطفی بین ...
عنوان بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان با سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سازگاری تحصیلی، دانشجو، دلبستگی والدین، نزاع های والدین، نوجوان
چکیده مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط روابط عاطفی والدین و فرزندان با سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. 17 سال سن داشتند در - مواد و روش ها : یک مطالعه مقطعی بر روی 395 نفر دانشجوی سا ل اول که بین 19 1389 انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس از دانشکده های مختلف جمع آوری شد. داده ها توسط - نیمسال اول 90 پرسش نامه ای که شامل اطلاعات دموگرافیک و مقیاس های خودکارآمدی، دلبستگی به والدین، نزاع های والدین، رفتار اجتماعی و ساز گاری تحصیلی دانشجویان بود تکمیل گردید . داده ها با آزمون های مناسب توصیفی و استباطی آماری با تجزیه تحلیل گردید. SPSS vol. نرم افزار 17 0 بود . بیشتر / 18 سال با انحراف معیار 43 / یافته های پژوهش : میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی 57 دانشجویان دختر بودند . 72 درصد در مقطع کارشناسی تحصیل می کردند، 82 درصد از دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی و 15 درصد با خانواه خود زندگی می کردند. در خانواده هایی که دلبستگی بین والدین و فرزند زیاد بود و نزاع های کمتری بین والدین وجود داشت، سازگاری تحصیلی دانشجویان بیشتر بود . هم چنین دانشجویانی که مهارت های (P< اجتماعی بالاتری داشتند از سازگاری تحصیلی بهتری برخوردار بودند.( 0.01 بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق ارتباط کیفیت ارتباطات بین والدین و فرزند را با سازگاری تحصیلی دانشجویان نشان می دهد. حمایت و درک خانواده نقش به سزایی در حل مشکلات دانشجویان در دانشگاه دارد. از این رو نقش خانواده باید مورد توجه سیاستگزاران آموزش عالی کشور قرار گیرد.
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر چهارم)