مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر آموزش مادران ...
عنوان بررسی تاثیر آموزش مادران باردارمبتلا به پره اکلامپسی بر سلامت نوزاد آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پره اکلامپسی، آموزش، نوزاد
چکیده م : هرپ یسپملاکا اب گرم و ریم ییلااب هارمه تسا . هچرگ تیهام هتخانشان نآ شیپ ینیب و یریگشیپ یرامیب ار اب لکشم هجاوم هتخاس ، اما اب شزومآ یتبقارمدوخ یم ناوت زا زورب یخرب تلاکشم و ضراوع ینینج یریگولج دومن . اذل نیا هعلاطم اب فده نییعت ریثات شزومآ دوخ یتبقارم ناردام رادراب لاتبم هب هرپ یسپملاکا رب تملاس دازون اهنآ تروص هتفرگ تسا . شور راک : رد نیا راک یئامزآ ینیلاب 06 رامیب لاتبم هب هرپ یسپملاکا روطب یفداصت هب ود هورگ هلخادم ( 06 رفن ) و لرتنک ( 06 رفن ) میسقت دندش . راهچ هسلج یشزومآ یارب هورگ هلخادم ماجنا دش و ات نایاپ یرادراب تحت یریگیپ رارق ،دنتفرگ هورگ لرتنک تبقارم یاه نیتور شخب ار تفایرد دندومن . مرف یاه هداد یروآ عمج اه هب تروص لبق و دعب رد ره ود هورگ لیمکت دیدرگ . هداد اه اب مرن رازفا SPSS/16 و نومزآ یاه یرامآ t ،لقتسم نم ،ینتیو یاک رئوکسا و یت یجوز ) هیزجت و لیلحت دندش . هتفای اه : فلاتخا هرمن راگپآ دازون رد هقیقد لوا اب نیگنایم و فارحنا رایعم 8 / 6 ± 0 / 8 رد هورگ لرتنک و 5 / 1 ± 0 / 8 رد هورگ نومزآ ( 65 / 6 P> ) و فلاتخا نزو نادازون اب نیگنایم و فارحنا رایعم 056 ± 5 / 3770 مرگ رد هورگ لرتنک و 0 / 035 ± 9 / 3970 مرگ رد هورگ نومزآ رادانعم دوبن ( 3 / 6 P = .) اما فلاتخا هرمن راگپآ دازون رد هقیقد مجنپ نیب ود هورگ لرتنک و نومزآ رادانعم هدوب تسا ( 60 / 6 P = .) هجیتن ییاهن : یسپملاکا هرپ هب لاتبم رادراب ناردام شزومآ هب ناونع کی هلخادم یراتسرپ رد تهج ءاقترا تملاس دازون نانآ و شیازفا هرمن راگپآ دازون داهنشیپ یم ددرگ
پژوهشگران فاطمه شبیری(بازنشسته) (نفر اول)، فریبا دوستی (نفر دوم)، خدایار عشوندی (نفر سوم)، علیرضا سلطانیان (نفر چهارم)، صغری ربیعی (نفر پنجم)