مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط بین اختلال ...
عنوان بررسی ارتباط بین اختلال وسواسی- جبری و سردرد میگرنی: یک مطالعه دو ساله
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال وسواسی- جبری / میگرن.
چکیده مینه و هدف : میگرن شایع ترین علت سردرد است که حدود 15 % زنان و 6% مردان را گرفتار می کند . مبتلایان به سردرد میگرنی ممکن است مشکلات روان پزشکی همراه د اشته باشند . از جمله این اختلالات، اختلال وسواسی - است . بررسی رابطه بین اختلال وسواسی - جبری با سردرد میگرنی است . روش بررسی :ا ین مطالعه (OCD) جبری موردی- شاهدی و تحلیلی بر روی 120 بیمار مبتلا به سردرد میگرنی و هم چنین 120 همراه به عنوان گروه کنترل در 1387 انجام شد ه است . بیماران گروه مورد بر - مراجعه کنندگان به بیمارستان فرشچ یان شهر همدان ط ی سال های 88 جهت تشخیص سردرد میگرنی بودند . جهت تشخیص اختلالات IHS اساس مصاحبه بالینی و معاینه دارای معیارهای وسواسی- جبری پرسش نامه مادزلی توسط نمونه ها در هر دو گروه تکمیل شد . گروه شاهد مورد مصاحبه قرار گرفتند و مبتلا یان به میگرن از مطالعه خارج شدند . یافته ها: در مطالعه ما مجموعاً 240 نفر شرکت داشتند که 120 نفر از آن ها به میگرن مبتلا بوده و 120 نفر غیر مبتلا به میگرن بوده و به عنوان گروه کنترل در مطالعه شرکت داشتند . از 2%) مبتلا به اختلالات وسواسی - جبری و از مجموع بیماران مبتلا به میگرن / مجموع بیماران گروه کنترل سه نفر ( 5 بررسی بقیه متغیرها ارتباط معنی داری را نشان .(P=0/ 9%) مبتلا به اختلالات وسواسی - جبری بودند ( 24 / 11 نفر ( 17 نداد. نتیجه گیری:ب ررسی حاضر تاییدکننده وجود ارتباط بین سردرد میگرنی و وسواسی - جبری است . وجود چنین ارتباطی چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی حایز اهمیت است . از نظر عملی، توجه به اختلالات روان پزشکی همراه، از جمله وسواسی- جبری، در مبتلایان به میگرن سبب بهبود نتایج درمان خواهد شد.
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر اول)، مهردخت مزده (نفر سوم)، محمدعلی سیف ربیعی (نفر چهارم)