مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه اختلال در تصویر ذهنی ...
عنوان مقایسه اختلال در تصویر ذهنی از بدن، در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد غیر افسرده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها افسردگی اساسی، تصویر ذهنی از بدن، نقاشی آدمک، آزمون McHover،
چکیده زمینه و هدف: تصویر ذهنی از بدن به تصویر و احساسی گفته می‏شود که شخص از اندازه و شکل بدن خود و اجزای سازنده آن در ذهن دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اختلال در تصویر ذهنی از بدن، با استفاده از آزمون نقاشی آدمک، بین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و مقایسه آن با افراد غیر افسرده انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، 30 نفر بیمار مبتلا به افسردگی اساسی بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان همدان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند؛ همچنین 30 نفر از افراد غیر افسرده که از نظر ویژگی‏های جمعیت‏شناختی نظیر جنس، سن، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل با گروه مورد، همسان‏ بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. تمام افراد مورد مطالعه با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته روانپزشکی و آزمون نقاشی آدمک با روش McHover مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‏های پژوهش با استفاده از نرم‏‏‏افزار SPSS (ویرایش 16) و در سطح معنی‏داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: مقایسه نقاشی‏ها بیانگر بروز بیشتر علایم حذف عضو، جایگزینی نادرست اندام، اندازه غیرمتعارف، بد ریختی تصویر، تناسب نادرست اندام‏ها، استفاده از اشکال هندسی برای ترسیم و جایگزینی نادرست تصویر در نقاشی گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد بود (01/0>P، برای همه موارد). تفاوت معنی‏داری در میزان بروز شفافیت تصویر بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: وجود اختلال در تصویر ذهنی یک فرد مبتلا به افسردگی اساسی نسبت به بدن خود، می‏تواند بیانگر تغییر در فرایندهای قشری و ادراکی مغز باشد.
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر اول)