مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی فراوانی اختلال شناختی ...
عنوان بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان، قبل و بعد از عمل جراحی در بخشهای جراحی بیمارستان های آموزشی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلالات شناختی، بیماران سالمند، عمل جراحی
چکیده زمینه و هدف: بروز بالای دلیریوم بعد از عمل به دنبال جراحی انتخابی غیر قلبی ( 54 اختلالات شناختی و عملکردی بعد از عمل ارائه می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلال شناختی در ساللمندان، قبل و بعد از عمل جراحی در بخش های جراحی بیمارستان های آموزشی همدان انجام شد. مواد و رو شها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 160 نفر از سالمندان مراجعه کننده به بخ شهای جراحی بیمارستان های آموزشی همدان در یک مقطع زمانی یک ساله (زمستان 87 تا زمستان 88 ) مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر بیمار پرسشنامه ای شامل سن، جنس، نوع عمل جراحی، نوع بیهوشی و طول مدت Mini Mental State ) بیهوشی تکمیل گردید. برای بررسی وضعیت شناختی، بیماران قبل از عمل جراحی و سه روز بعد از آن توسط پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پرسشنامه مذکور نمره 30 نمره کامل، نمره زیر 25 نشان دهنده احتمال تخریب شناختی و زیر 20 MMSE (Examination نشان دهنده تخریب قطعی م یباشد. 67 %) بودند. نمره / 35 %) در گروه سنی 71 تا 75 سال و مرد ( 5 / 75 سال بود. بیشتر این بیماران ( 6 /40±5/ یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 80 %52/ 7% بیماران؛ کمتر از 20 بود. این نمره بعد از عمل جراحی در 5 / 20 تا 25 و در 5 ؛%16/ 75 % بیماران؛ بالای 25 ، در 9 / قبل از عمل جراحی در 6 MMSE 18 % بیماران؛ کمتر از 20 بود. تفاوت معنی داری بین درصد افرادی که قبل از عمل نمره کمتر از 20 دریافت / 20 تا 25 و در 7 ؛%28/ بیماران؛ بالای 25 ، در 8 .(P< 0/ کرده بودند و بیمارانی که بعد از عمل نمره کمتر از 20 دریافت کرده اند، وجود دارد ( 001 نتیجه گیری: افزایش موارد اختلال شناختی بعد از عمل جراحی در مطالعه حاضر نشان از تأثیر عمل جراحی بر عملکرد شناختی بیماران سالمند دارد. به نظر می رسد ارزیابی عملکرد شناختی بیماران سالمندی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند، توسط تیم درمانی ضروری است.
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر دوم)