مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقایسه ای اختلالات ...
عنوان بررسی مقایسه ای اختلالات روانی و ویژگیهای شخصیتی در افراد وابسته و غیر وابسته به مواد شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلالات روانی / وابستگی به مواد / ویژگیهای شخصیتی
چکیده مقدمه و هدف : وابستگی به مواد متأثر از تعامل عوامل زیست شناسی ، اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی میباشند و میزان بالای همبودی این پدیده با اختلالات روان پزشکی مانند افسردگی ، اضطراب، اختلالات و برخی صفات شخصیتی در سبب شناسی آن مورد تأکید است . این مطالعه به منظور بررسی مقایسه ای اختلالات روانی و ویژگیهای شخصیتی در افراد وابسته و غیر وابسته به 1380 انجام شده است. - مواد شهر همدان در طی سالهای 82 روش کار: در این مطالعه توصیفی مقایسه ای 100 فرد وابسته و 100 فرد غیر وابسته به مواد مقایسه شدند . گروه وابسته به مواد به صورت نمونه گیری در دسترس از افرادی که جهت درمان اعتیاد به مطب روانپزشک مراجعه می نمودند و گروه غیر وابسته به صورت تصادفی ساده از بین جمعیت عادی انتخاب شدند . ابزارهای اندازه گیری وتشخیصی در این پژوهش را تشکیل می دادند و DSM IV وملاکهای تشخیصی SCL90-R و MMPI پرسشنامه مشخصات دموگرافیک محقق ساخته ،آزمونهای برای آنالیز نتایج استفاده گردید. t از آزمون آماری SCL90-R به جزء مقیاس خود بیمارانگاری و هیستری و در مقیاسهای آزمون MMPI نتایج: در مقیاس های اعتبار و بالینی آزمون . (P<0/ بجز شکایات جسمانی و حساسیت در روابط بین فردی تفاوتها بین دو گروه مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بود( 05 نتیجه نهایی : افراد وابسته به مواد از علائم آسیب شناختی و اختلالات روانی بیشتری نسبت به افراد غیر وابسته برخوردار بودند ، در آنان افسردگی اساسی و سپس اختلالات شخصیت و در افراد غی ر وابسته به مواد افسردگی دارای بیشترین فراوانی بود . نتایج بدست آمده یافته های سایر مطالعات مشابه را حمایت میکند .
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر اول)