مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر پروفایل خطی سدیم- ...
عنوان بررسی تأثیر پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون بر تحمل حین همودیالیز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون- همودیالیز- تحمل بیمار
چکیده زمینه و هدف: شایعترین عارضه در حین همودیالیز، افت فشارخون و سپس کرامپ عضلانی میباشد. این عوارض در حین همودیالیز باعث عدم تحمل بیمار میگردد. یکی از روشهایی که برای پیشگیری از عوارض حین دیالیز مطرح شده، تغییر غلظت سدیم محلول دیالیز و سرعت برداشت مایعات میباشد که به آن پروفایلهای سدیم- اولترافیلتراسیون میگویند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون بر تحمل حین همودیالیز انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت قبل و بعد انجام شد، سی بیمار مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بعثت همدان که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب شدند. هر یک از بیماران به مدت دو جلسه با روش معمول (که در آن غلظت سدیم محلول دیالیز از اول تا آخر دیالیز بر روی138میلیمول در لیتر ثابت میماند و میزان اولترافیلتراسیون هم تغییر نمیکند) و به دستور پزشک معالج، دو جلسه با روش پروفایل1 سدیم و پروفایل1 اولترافیلتراسیون(غلظت سدیم محلول دیالیز در ابتدای دیالیز 146 میلیمول در لیتر میباشد که به طور خطی کاهش یافته و در پایان دیالیز به 138 میلیمول در لیتر میرسد و میزان اولترافیلتراسیون هم به طور خودکار و خطی در طول دیالیز کاهش مییابد) تحت دیالیز قرار گرفتند. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمونهای آماری Paired t Test، آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری (Repeated measurement ANOVA)،آزمون تعقیبی Tukey و Wilcoxon در سطح معنیداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: در این مطالعه 16 نفر (3/53%) از بیماران زن بودند و میانگین سنی بیماران 71/16±83/50 سال بود. نتایج نشان داد میزان بروز هیپوتانسیون در روش پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون در مقایسه با روش معمول به طور معنیداری کمتر (05/0p<) و میزان راحتی در روش پروفایل خطی سدیم- اولترافیلتراسیون بیشتر بود، ولی میزان بروز کرامپ عضلانی در دو روش تفاوت معنیداری نداشت. نتیجهگیری: از آنجا که استفاده از پروفایل سدیم- اولترافیلتراسیون روشی ساده و بدون هزینه است و باعث تحمل بهتر دیالیز میگردد، لذا به منظور کاهش عوارض و راحتی بیشتر دیالیز، استفاده از این روش نسبت به روش معمول توصیه میگردد.
پژوهشگران سید رضا برزو (نفر اول)، اعظم فرمانی (نفر دوم)، محسن صلواتی (نفر سوم)، محمود غلیاف (نفر چهارم)، حسین محجوب (نفر پنجم)