مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی خطاهای روش تحقیق ...
عنوان ارزیابی خطاهای روش تحقیق طرحهای تحقیقاتی مصوب در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها طرحهای تحقیقاتی مصوب- معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان- خطاهای روش تحقیق
چکیده مقدمه و هدف: طرح تحقیقاتی حاضر با هدف بررسی اهداف، فرضیات و روش تحقیق طرحهای تحقیقاتی مصوب تفویض اختیار شده به واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1386 و ارائه راهکار جهت ارتقای کیفی آنها در آینده انجام گرفت. روش کار: مطالعه به روش توصیفی ـ مقطعی در سال 1387 بر روی 95 پروپوزال طرح های تحقیقاتی سال 1386 انجام و جهت بررسی از پرسشنامه خود ساخته ای که به تایید صاحبنظران دانشگاه رسیده بود، استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه برای هر طرح، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 16 به صورت آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج: از نظر نوع مطالعه 1/62 درصد طرحها اپیدمیولوژی، 6/12 درصد بنیادی، 5/9 درصد کارآزمائی بالینی، 2/4 درصد تحقیقات در سیستم بهداشتی، 1/1 درصد تولیدی و 5/10 درصد هم از انواع دیگر بوده اند. در 2/63 درصد از طرحها نوع آزمون آماری، 60 درصد روش تجزیه و تحلیل داده ها، 5/30 درصد موارد رعایت اخلاق در پژوهش و در 4/27 درصد روش کار با جزئیات شرح داده نشده بودند. در 2/24 از طرحها نیز اهداف ویژه به درستی تنظیم نشده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مهمترین قسمت هر طرح تحقیقاتی بخش طراحی تحقیق است لذا بنظر میرسد پروپوزالهای ارائه شده به شورای پژوهشی دانشگاه بهتر است قبل از تصویب توسط کمیته ای از متخصصین آمار و متدولوژی تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند تا نواقص فوق که نتایج تحقیق را مخدوش می سازند به حداقل تقلیل یابند. بعلاوه معاونت محترم تحقیقات و فنآوری نیز در برگزاری گارگاهها و تنظیم جزوات آموزشی فعال تر از گذشته عمل نماید.
پژوهشگران علیرضا زمانی (نفر اول)، عباس زمانیان (نفر دوم)، محمد فلاح (نفر سوم)، حسین محجوب (نفر چهارم)، ژیلا احمدخانی (نفر پنجم)