مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ابعاد مدل نیاز-کنترل و ارتباط ...
عنوان ابعاد مدل نیاز-کنترل و ارتباط آن با سندرم فرسودگی شغلی در پرستاران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرسودگی شغلی، پرستاری، مدل نیاز-کنترل، پرسشنامه محتوای شغلی، ایران
چکیده زمینه و هدف: تغییرات به وجود آمده در ماهیت کار، افزایش قابل ملاحظه توجه به روابط بین فاکتورهای روانی وابسته به کار و سلامتی را به تصویر میکشد، هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح فرسودگی شغلی و بررسی سطح نیازمندیها و کنترل شغلی و رابطه فرسودگی شغلی با نیازمندیهای روانی و کنترل شغلی در بین پرستاران بود. مواد و روشها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، 414 نفر از پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند، شرکت نمودند. نسخه فارسی پرسشنامه محتوای شغلی و پرسشنامه فرسودگی شغلی برای جمعآوری دادهها استفاده شد. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمون آماری رگرسیون لجستیک چندگانه در نرم افزار SPSS 16 استفاده شد. 4(، کاهش کفایت شخصی /11±4/ 24 (، مسخ شخصیت ) 1 /13±12/ نتایج: میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد سندرم فرسودگی شغلی؛ خستگی هیجانی ) 42 33/38±1/41 ( به دست آمد. حدود 41 % از پرستاران نیازهای روانی شغل خود را زیاد و حدود 45 % از ایشان نیز کنترل شغلی خود را زیاد گزارش کردهاند. حدود ( %38 از پرستاران شغل خود را فعال، 21 % غیر فعال، 22 % با استرین بالا و 25 % با استرین پایین گزارش کردهاند. و شغل غیر فعال از بعد کاهش کفایت شخصی در 8/ سندرم فرسودگی شغلی حمایت میکند ) 432 OR= .) نتیجهگیری: بر اساس نتایج مطالعه باید گفت که اگر نیازمندیهای روانی و کنترل شغلی فرد بالا باشد فرد مستعد فرسودگی شغلی نخواهد بود. همچنین احتمال وقوع فرسودگی شغلی در بعد کاهش کفایت شخصی در بین پرستارانی که نیازمندیهای روانی شغلی را کم و کنترل شغلی خود را نیز کم گزارش کردهاند بیشتر است.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)