مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط بین شدت درد قدامی زانو ...
عنوان ارتباط بین شدت درد قدامی زانو و اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مفصل ساکروایلیاک، درد زانو، کمپارتمان، عضله
چکیده مقدمه: در بیماران با اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک، درد همزمان در مفصل زانو و عضلات مرتبط با آن قابل پیش بینی است، با این حال، رابطه بین شددت درگیری مفصل زانو به ویژه در ناحیه قدام زانو و شدت اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک همچنان مورد بررسی و مطالعه است. در مطالعده حاضدر بده ارزیدابی رابطه بین شدت درد کمپارتمان زانو و اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک پرداخته شد. مواد و روشها: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 111 بیمار با شکایت درد زانو انجام شده بود که به منظور ارزیابی درد خود به کلینید ارتوپددی مراجعده نمدوده بودند. شدت درد در زانو از طریق سیستم نمره دهی درد قدامی زانو یا AKPS تعیین و طبقه بندی شد. اختلاف متوسط نمره درد در افدراد بدا اخدتلال عملکدرد مفصل ساکروایلیاک و بدون اختلال عملکرد مفصل با آزمون t-test مقایسه و گزارش شد. یافته ها: میانگین نمره AKPS 33 و در گروه فاقد اختلال عملکرد مفصدل سدکروایلیاک برابدر /2 ± 12/ در بیماران با اختلال عملکرد مفصل سکروایلیاک برابر 1 1/ 62/6 بود ) 111 ± 11/6 P< (. شیوع درد زانو در افراد با اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک 56 درصد و در گروه بدون اختلال عملکرد مفصل 11 درصدد بدود 1/111( P< .) نتیجه گیری: اگرچه نتایج مطالعه دال بر تفاوت معنی دار نمره شدت در افراد با اخدتلال عملکدرد مفصدل سداکروایلیاک و بددون اخدتلال عملکدرد مفصدل بدود . بااین وجود انجام مطالعه با حجم نمونه بالاتر و بر روی جمعیت بزرگ تر با هدف افزایش تعمیم پذیری نتایج توصیه می گردد
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)