مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی شدت میدان‎های ...
عنوان بررسی شدت میدان‎های الکترومغناطیسی انتشار یافته از لامپ‎های فلورسنت فشرده متداول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، لامپ فلورسنت فشرده،
چکیده مقدمه: در سال‏های اخیر استفاده از لامپ‏های فلورسنت فشرده در سطح کشور با هدف بهینه سازی مصرف انرژی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت اثرات بهداشتی منابع روشنایی، هدف پژوهش حاضر بررسی شدت میدان‎های الکترومغناطیسی انتشار یافته از لامپ‎های فلورسنت فشرده متداول هست. مواد و روش­ ها: در این مطالعه 54 حباب لامپ فلورسنت فشرده از لامپ های تولید شرکت های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. شدت میدان‏های الکترومغناطیسی در دو محدوده‏ فرکانسی خیلی پایین و فوق العاده پایین به ترتیب با استفاده از دستگاه‏های مدل HI 3603 و HI 3604 شرکت Holaday اندازه‏گیری شد. داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی انتشار یافته از لامپ ها با افزایش فاصله از منبع کاهش یافت. در نقطه مرجع (25 سانتیمتری)، شدت مؤثر میدان الکتریکی در محدوده فرکانسی خیلی پایین و فوق العاده پایین به ترتیب 25/2 و 39/15 ولت بر متر و شدت میدان مغناطیسی به ترتیب 47/0 و 41/9 میلی آمپر بر متر تعیین گردید که کلیه مقادیر پایین‏تر از حدود مجاز کشوری بود. همچنین شدت مؤثر میدان الکتریکی و مغناطیسی برحسب شرکت سازنده اختلاف معناداری داشت (05/0P <) شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی انتشار یافته از لامپ‏ها با افزایش فاصله از منبع کاهش یافت. نتیجه گیری: علیرغم پایین بودن شدت میدان‏های الکترومغناطیسی لامپ‎ها از حدود مجاز، با توجه به عدم دستیابی به شواهد قطعی در خصوص اثرات بیولوژیکی میدان‏ها، کاهش هر چه بیشتر مواجهه عمومی تا حد ممکن و منطقی ضروری است. در این راستا استفاده از لامپ‏های روشنایی با کیفیت مطلوب و استاندارد توصیه می‏گردد.
پژوهشگران محسن علی آبادی (نفر دوم)، رستم گلمحمدی (نفر سوم)