مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی تناسب ابعاد ...
عنوان ارزیابی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان دختر ابتدایی با ابعاد میز و نیمکت های موجود در مدارس شهر همدان در سال تحصیلی 93 –
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارگونومی، آنتروپومتری، طراحی، میز و نیمکت
چکیده مقدمه: دان شآموزان زمان نسبتا زیادی را در مدرسه می گذرانند. آنها عادات نشستن خود را در این دوره می آموزند. نشستن بر روی نیمکت نامناسب و وضعیت نامناسب بدن م یتواند منجر به ناهنجار یهای ستون فقرات، کمر درد، گردن درد، خستگی و ناراحتی گردد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی تناسب ابعاد میز و نیمک تهای موجود در مدارس ابتدایی دخترانه شهر همدان با ابعاد آنتروپومتری این دان شآموزان انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه 624 دان شآموز دختر ابتدایی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفتند و تعدادی از ابعاد آنتروپومتری از قبیل ارتفاع شانه، ارتفاع آرنج، ارتفاع زانو، ارتفاع رکبی، طول باسن – رکبی و پهنای باسن در آنها مورد سنجش واقع شده. بدین منظور، از صندلی مخصوص اندازه گیری ابعاد آنتروپومتری )با قابلیت تنظیم ارتفاع، عمق نشیم نگاه و تکیه گاه آرنج( و کولیس با فک متحرک استفاده شد. اندازه گیر یها در وضعیت تماس کامل را نها با سطح نشیم نگاه، قائمه بودن زاویه بین ران و ساق پا، تماس کامل پاها با جاپایی متحرک، صاف بودن تنه و تماس تکیه گاه با کمر و باسن، صورت گرفت. سپس، تناسب ابعاد میز و نیمک تهای موجود با میز و نیمک تهای مناسب )بر اساس ابعاد آنتروپومتری دان شآموزان( بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ارتفاع نشیم نگاه، عمق و عرض آن، ارتفاع تکیه گاه، ارتفاع میز و ارتفاع زیر میز به ترتیب برای 1/ 10 %، 3/ 17 %، 6/ 5%، 5/ 53 %، 9/ 1% و 1/ 31 % از دان شآموزان در محدوده قابل قبول قرار دارد. نتیجه گیری: علی رغم تفاو تهای موجود در ابعاد بدنی دان شآموزان پای ههای مختلف مقطع ابتدایی، نظم مشخصی در استفاده از میز و نیمکت با ابعاد متفاوت موجود نبود .ب هطور کلی ابعاد میز و نیمک تهای موجود با ابعاد آنتروپومتری دان شآموزان تناسب ندارد.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)