مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرمالاتیون بر میزان ...
عنوان بررسی اثرمالاتیون بر میزان فلزات کمیاب مس، روی و منگنز در سرم موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها ‏:مالاتیون/ روی/ مس/ منگنز‏
چکیده مقدمه و هدف: ترکیبات ارگانوفسفره مهمترین و پرمصرف ترین حشره کش ها هستند و مالاتیون از جمله سمومی است که یک ‏ترکیب ارگانوفسفره است که به طور عمومی در دنیا استفاده می شود. این ترکیبات درمهار آنزیم کولین استراز و القاء استرس ‏اکسیداتیو نقش دارند. روی، مس و منگز از عناصر ضروری وکمیاب برای رشد بدن می باشد. این عناصر عملکرد فیزیولوزیکی ‏فراوانی در بدن دارند. .بنابراین هدف ازاین مطالعه، بررسی سطح عناصر کمیابی همانند مس،روی و منگنز در مسمومیتهای با آفت ‏کشهای ارگانو فسفره همانند مالاتیون بود.‏ روش کار: در این مطالعه از 10 موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شده است. ابتدا حیوانات به طور تصادفی به دو گروه ‏‏(هرگروه 5 عدد ) تقسیم شدند. دو گروه 5 تایی که گروه درمان با مالاتیون(‏mg/kg‏ 250 به روش ‏IP‏) و گروه شاهد درمان با ‏نرمال سالین که به عنوان گروههای مورد مطالعه انتخاب شدند. و بعد از 48 ساعت حیوانات را کشته و در نمونه سرم خون آنها ‏سطح عناصر روی،مس و منگنز با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی مدل ‏Varian‏ اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط ‏نرم افزار ‏PSSS و با آزمون آماری ‏Student- t-test‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0‏‎<‎p در نظر گرفته شد نتایج:میزان ‏Mean±SE‏.مس در دو گروه کنترل ومالاتیون به ترتیب ‏‎1.9±0.210‎، 0.36‏‎1.86±‎، میزان روی ‏‎1.46±0.07‎، ‏‎1.78±0.33‎‏ و ‏میزان منگنز ‏‎0.13±0.006‎، ‏‎0.15±0.004‎‏ میلی گرم در لیتر بود که میزان مس و روی در دو گروه مورد مطالعه تغییر معنی داری ‏نشان نداد ولی میزان منگنز در دو گروه مطالعه از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان داد ‏‎ p<0.05)‎‏).‏ نتیجه نهایی: با توجه به نتایج ‏فوق به نظر می رسد که مالاتیون می تواند باعث اثرات سمی از جمله تداخل در کاهش فلزات کمیاب به ‏ویژه منگنزمی شود البته جهت بررسی مکانیسم های دقیقتر این گونه آفت کشها بر فلزات کمیاب در بدن مطالعات دقیق تر سلولی ‏و مولکولی مورد نیاز است.‏
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر اول)