مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط شاخص های استرس ...
عنوان ارتباط شاخص های استرس اکسیداتیو نوزاد، مادران در مواجهه با انتونوکس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس اکسیداتیو، زایمان طبیعی، زایمان بی درد، نوزاد.
چکیده سابقه و هدف: گاز انتونکس گازی بی بو و بی مزه بوده و اولین مادة بیهوشی است که در مامائی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجاییکه مطالعاتی در زمینه تاثیر این گاز روی استرس اکسیداتیو انجام نگرفته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط شاخص های استرس اکسیداتیو نورادان و مادران در مواجهه با انتونوکس در طی زایمان طبیعی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 120 مادر در حال زایمان طبیعی در 2 گروه 60 نفره زایمان با و بدون استفاده از گاز بی دردی انتونوکس انجام شد. پس از زایمان از بندناف نوزادان مادران هر 2 گروه، 5 سی سی خون شریانی گرفته و شاخص های مالون دی الدئید، گروه های تیول و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. یافتهها: نتایج نشان داد که هیچکدام از شاخص های استرس اکسیداتیو شامل ظرفیت تام انتی اکسیدانی به ترتیب در گروه زایمان بدون انتونوکس و با انتونوکس 4 در مقابل /60±2/ لیپید پراکسید اکسیدانت 76 (p=0/07) 0/238±0/ 0 در مقابل 225 /363±0/ گروه های تیول 313 ،(p=0/84) 1/59±1/ 1/33±1/21 در مقابل 3 تفاوت معنی دار نداشتند. (p=1) 5/31±3/19 نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مواجهه با گاز انتونوکس شاخص های استرس اکسیداتیو نوزاد را تغییر نمی دهد. لذا به نظر می رسد، می توان از انتونوکس به عنوان یک روش بی خطر برای نوزاد در زایمان طبیعی استفاده کرد.
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر دوم)