مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کارایی فرایند ازنزنی به همراه ...
عنوان کارایی فرایند ازنزنی به همراه کلسیم پراکساید در حذف آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین از محیطهای آبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سیپروفلوکساسین، ازن، کلسیم پراکساید
چکیده زمینه: روشهای اکسیداسیون پیشرفته مانند ازنزنی کاتالیستی در حذف آنتی بیوتیکها کارآمد هستند. از جمله این کاتالیستها کلسیم پراکساید است که میتوان از آن به عنوان منبع تولید هیدروژن پراکسید استفاده کرد. هدف: مطالعه به منظور تعیین کارایی فرایند ازن زنی به همراه کلسیم پراکساید در حذف سیپروفلوکساسین از محیطهای آبی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی، در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. فرایند شامل سیپروفلوکساسین با غلظت 10 تا 100 ، 3 تا 11 pH ، میلیگرم در لیتر 0 میلیگرم در لیتر، مدت زمان واکنش 30 دقیقه و میزان ازن زنی با 1 گرم در / کلسیم پراکساید با غلظت 0 تا 1 دقیقه در راکتور نیمه پیوسته بود. pH= یافتهها: در شرایط بهینه شامل 3 0 میلیگرم در لیتر، میزان ازن برابر 1 گرم در دقیقه و غلظت اولیه / ، میزان کلسیم پراکساید برابر 025 آنتیبیوتیک برابر 10 میلیگرم در لیتر، این فرایند قادر بود 92 % از سیپروفلوکساسین و 45 % از میزان اکسیژن خواهی شیمیایی را حذف کند. نتیجهگیری: با توجه به یافتهها، به نظر میرسد فرایند ازن زنی به همراه کلسیم پراکساید می تواند برای حذف آلاینده آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین مناسب باشد.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)