مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزشیابی کامل بودن و گویایی ...
عنوان ارزشیابی کامل بودن و گویایی جغرافیایی نظام مراقبت بیماری هپاتیـت B طی سالهای 1385-92 در استان همدان: مرور تحلیلی مطالعات موجود
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -مقدمه و اهداف: این مطالعه با هدف ارزشیابی کامل بودن و گویایی جغرافیایی نظام مراقبت هپاتیت B استان همدان طی سـال هـای 92- 1385 با کمک روش مرور تحلیلی مطالعات موجود برای نخستین بار در کشور انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی، تمامی موارد گزارش شده به نظام مراقبت هپاتیت B استان همدان استخراج گردید. به منظـور بررسـی شاخصهای مورد هدف مطالعه از روش مرور تحلیلی مطالعات موجود استفاده گردید. به ایـن ترتیـب کـه تمـامی مطالعـات شـیوع و بـروز هپاتیت B انجام شده در شهرهای ایران که طی سالهای 1381-92 منتشر شده بودند؛ استفاده گردید، و با استفاده از برنامهی شبیهسـازی و برآورد جکنایف به کمک نرمافزارR به تحلیل حساسیت و برآورد موارد پرداخته شـد . هـم چنـین گویـایی جغرافیـایی مـوارد هپاتیـت بـا استفاده از نرمافزار ArcGIS نسخهی 9/3به کمک نقشههای پهنهبندیشده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: طی دورهی مطالعه، 1378 مورد هپاتیتB به نظام مراقبت استان همدان گزارش شد. بیشتـر مـوارد از منـاطق شـهری و در میـان مردان، افراد متأهل، خانهدار و اکثراً در گروه سنی 20-29 و 30-39 سال بودهاند. در این بررسی، پس از پذیرفته شدن 91 مطالعـه، کامـل بودن گزارشدهی 77درصد برآورد گردید. همچنین نظام مراقبت هپاتیتB این استان از نظر شغلی گویای موارد کشور نبـوده اسـت ، امـا از نظر سنی، جنسی، وضع تأهل و محل سکونت گویایی داشته است. نتیجهگیری: نتایج مطالعه بیانگر عملکرد نسبتاً قابل قبول نظام مراقبت هپاتیت B در استان همدان میباشـد . بـا ایـن وجـود، نتـایج روش مرور تحلیلی مطالعات موجود متاثر از دادههای مطالعات مربوطه است و تفسیر باید با ملاحظه صورت گیرد.
پژوهشگران بهاره لطفی بیردایی (نفر اول)، منوچهر کرمی (نفر دوم)، علیرضا سلطانیان (نفر سوم)، جلال پورالعجل (نفر چهارم)، محمد میرزایی (نفر پنجم)