مشخصات پژوهش

صفحه نخست /استرس شغلی چگونه منجر به ...
عنوان استرس شغلی چگونه منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی می شود؟)مدل یابی معادله ساختاری(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پرسشنامه محتوای شغلی، فرسودگی شغلی، اختلاتت اسکلتی-عضلانی، مدل یابی معادله ساختاری
چکیده مقدمه: در محیط های بیمارستانی، عوامل متعددی از قبیل عوامل محیطی و فیزیکی )سروصدا، نور نامناسب(، عوامل انسانی )تعارض ب ا همکاران (، عوامل سازمانی )تراکم کاری، شیفت کاری نامناسب و...( به عنوان منابع استرس وجود دارند، که چنانچه ش خص قادر به مقابله مثرر با آنها نباش د، دس تخوش عوارض متعدد جسمی، روانی و رفتاری می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی استرس شغلی کارکنان پرستاری و طراحی مدلی به منظور بررسی شدت اختلاتت اسکلتی-عضلانی به دلیل وجود استرس شغلی در پرستاران می باشد. مواد و روشها: 555 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر همدان در این مطالعه تحلیلی-مقطعی شرکت کردند. ابزار مورد استفاده در این نسخه spss مطالعه شامل چهار پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاخ، ابعاد استرس شغلی و ویژگی های دموگرافیک و نقشه بدن بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 8 و آزمون های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. / 41 و نرم افزار لیزرل نسخه 3 یافته ها:: نتایج حاصل از مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که عامل فرسودگی شغلی نقش واسطه ای بین شدت اختلاتت اسکلتی-عضلانی و استرس شغلی دارد. به این معنی که در صورت وجود عامل فرسودگی شغلی در کار، ریسک فاکتورهای روانی-اجتماعی حاصل از ابعاد پرسشنامه استرس شغلی در شدت اختلاتت اسکلتی-عضلانی دخیل خواهند بود. نتیجه گیری: با توجه به اررات زیان بار استرس شغلی در پرستاران پیشنهاد می گردد، مسئوتن برای کاهش عوامل استرس زا مانند نیازهای روانی و فیزیکی محیط کار، فقدان حمایت و عدم امنیت شغلی اقدام نمایند.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر پنجم)