مشخصات پژوهش

صفحه نخست /گزارش یک مورد سکته مغز ...
عنوان گزارش یک مورد سکته مغز ایسکمیک وسیع ناشی از آمیلوئیدوز سیستمیک اولیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آمیلوئیدوز، استروک ایسکمیک، ضایعات پوستی اکیموتیک
چکیده سابقه و هدف: آمیلوئیدوز یک اختلال غیر شایع است که با رسوب فیبریلهای غیر محلول و پاتولوژیک آمیلوئید در بافتهای مختلف مشخص میشود و دو نوع اصلی سیستمیک و موضعی دارد. آمیلوئیدوز سیستمیک اولیه بهعنوان شایعترین نوع آمیلوئیدوز سیستمیک، یک اختلال کلونال پلاسماسل میباشد و سکته مغزی ایسکمیک بهعنوان عارضه ناشی از آن بهطور اسپورادیک گزارش شده است. معرفی بیمار: بیمار آقای 88 سالهای با کاهش قدرت عضلانی در نیمه راست بدن و دیزآرتری از صبح روز مراجعه بود و تاریخچه ضایعات پوستی را نیز از یک سال قبل میداد. در معاینه پوست و مخاط، ضایعات پوستی اکیموتیک متعدد در سراسر بدن، بهویژه ناحیه سر و گردن همراه با بزرگی زبان مشاهده شد. معاینه نورولوژیک، همیپلژی سمت راست و کاهش قرینه رفلکسهای وتری عمقی به علاوه خواب آلودگی و آفازی گلوبال را آشکار ساخت. در توموگرافی کامپیوتری مغز، انفارکت وسیع نیمکره چپ مشاهده شد و پس از بیوپسی پوست تشخیص آمیلوئیدوز اثبات گردید. بیمار 10 روز بعد بهعلت انفارکت وسیع یک نیمکره مغزی و ضایعات پوستی گسترده فوت شد. نتیجه گیری: سکته مغزی ایسکمیک وسیع میتواند بهعنوان عارضه آمیلوئیدوز سیستمیک اولیه رخ دهد. لذا، در هر بیمار دچار ضایعات پوستی اکیموتیک گسترده و سکته مغزی باید این تشخیص افتراقی را در نظر داشت. در ضمن بروز سکته مغزی ایسکمیک بهعنوان عارضه آمیلوئیدوز سیستمیک اولیه میتواند منجر به پیشآگهی بد شود.
پژوهشگران مهردخت مزده (نفر اول)