مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی موانع ساختاری استقرار ...
عنوان بررسی موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی همدان و دانشگاه بوعلی سینا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت فراگیر- مدیریت، کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه بوعلی سینا
چکیده مقدمه: مدیریت کیفیت در کتابخانه ها و مراکز خدمات اطلاع رسانی، توسط اکثریت محققان در مفاهیم کیفیت، اصول مدیریت کیفیت، فرایندهای مرتبط و محدودیت های آن مورد توجه خاص قرار گرفته است لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه بررسی موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی همدان و دانشگاه بو علی سینا انجام شد. روش پژوهش: نوع پژوهش در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نوع مقطعی و جامعه پژوهش مدیران و کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی و بوعلی سینای همدان بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بودکه شامل 29 سوال (10 سوال رسمیت ؛ 9 سوال پیچیدگی و 10 سوال تمرکز) بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها،اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل نتایج و تست فرضیه ها بر مبنای آزمون آماری کای – دو و مقایسه میانگین در بعد آمار استنباطی انجام شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده رسمیت در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 47.3 و در دانشگاه بوعلی سینا به میزان52.7 ؛ پیچیدگی در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 46.4 و در دانشگاه بوعلی سینا به میزان 53.6، تمرکز در دانشگاه علوم پزشکی به میزان46.3 و در دانشگاه بوعلی سینا به میزان 53.7 می باشد. در دانشگاه علوم پزشکی رسمیت با میانگین 2.84 و انحراف معیار 60. ، پیچیدگی با میانگین 2.35 و انحراف معیار 47. ، تمرکز با میانگین 2.89 و انحراف معیار 70. و نیز در دانشگاه بوعلی سینا رسمیت با میانگین 3 و انحراف معیار 48. ، پیچیدگی با میانگین 2.029 و انحراف معیار 49. ، تمرکز با میانگین 2.35 و انحراف معیار 98. بر آورد گردیده است. نتیجه گیری: طبق تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در مجموع کمترین موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی به میزان 2.47 و بیشترین موانع در دانشگاه بوعلی سینا به میزان 2.71 می باشد و هرچه مقدار درصد موانع کمتر باشد محیط برای استقرار مدیریت کیفیت مناسب تر است. بنابراین دانشگاه علوم پزشکی همدان واجد شرایط برای استقرار مدیریت کیفیت می باشد.
پژوهشگران آناهیتا گیتی (نفر اول)، یداله حمیدی (نفر دوم)، زهره بهاری موفق (نفر سوم)