مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ...
عنوان ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از ابزار لایب کوال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تحلیل شکاف خدمات، خدمات کتابخانه ای، کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان، لایب کوال
چکیده مقدمه: کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی، به عنوان مراکز تأمین و اشاعة اطلاعات تخصصی برای جامعة پزشکی کشور، اهمیت ویژه ای دارند. سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان و اطلاع از شکاف میان انتظارات استفاده کنندگان و سطح خدمات دریافتی آنها، به مسئولین در برنامه ریزی آینده کتابخانه ها کمک شایانی می کند. روش ها: پژوهش حاضر به روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد لایب کوال است. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری ناپارامتری من ویتنی و کروسکال والیس وازنرم افزارSPSS16 استفاده شده است. استفاده کنندگان از کتابخانه های دانشگاه شامل دانشجویان، اساتید و کارکنان (تقریبا بالغ بر 7000 نفر) بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 400 نفر بود. یافته ها: در بعد کنترل اطلاعات بیشترین شکاف کفایت در کتابخانه دانشکده داروسازی(933/0-)، پرستاری(132/0-)، کتابخانه مرکزی(43/0-) و بیمارستانی(362/0-) بوده و بیشترین شکاف برتری در کتابخانه های دانشکده داروسازی(2.18-) است. در بعد کتابخانه به عنوان یک محل، کتابخانه های مورد پژوهش به دلیل نداشتن فضاهای مناسب برای مطالعه، بیشترین شکاف کفایت در کتابخانه مرکزی(102/0-)، دانشکده دندانپزشکی(22/1-) و داروسازی(42/1-) و بیشترین عمق شکاف برتری درکتابخانه دانشکده داروسازی(35/2-)، دندان پزشکی(49/3-) و پرستاری(31/2-) بوده است. نتیجه گیری: در بعد تاثیر خدمات در شکاف کفایت کتابخانه های مرکزی و بیمارستانی دارای بیشترین شکاف و در شکاف برتری کتابخانه دانشکده دندانپزشکی(20/3-)، مرکزی(37/2-) و پرستاری(21/2-) دارای بیشترین عمق شکاف بوده اند.
پژوهشگران زهره بهاری موفق (نفر اول)، یداله حمیدی (نفر دوم)، آناهیتا گیتی (نفر سوم)