مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نزدیکترین همسایگی در تخمین ...
عنوان نزدیکترین همسایگی در تخمین بقای K مقایسه عملکرد مدل کاکس و روش بیماران پیوند کلیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پیوند کلیه / رد برگشت ناپذیر پیوند / روش کاکس / روش نزدیکترین همسایگی -K
چکیده مقدمه و هد ف : روش رایج در برآورد بقا، مدل کاکس است که اعتبار نتایج آن، به پذیره مخاطرات متناسب وابسته است . روش نزدیکترین همسایگی یک روش ناپارامتری برای احتمالات بقا در جوامع ناهمگ ن می باشد. هدف این مطالعه مقایسه کارایی مدل -k است. (KNN) نزدیکترین همسایگی -k کاکس و روش 1373 شهر همدان - روش کار : این مطالعه کوهورت گذشته نگر بر روی 475 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه طی سال های 1390 میباشد. اطلاعات از پروندههای پزشکی بیماران استخراج شد . مدت زمان بین پیوند کلیه و رد برگشت ناپذیر پیوند به عنوان و برای مقایسه کارایی مدل ها از خطای پیش بینی KNN پاسخ در نظر گرفته شد . برای مدل سازی داده ها، از مدل کاکس و روش نمره برییر استفاده شد. 84 % و /90 ،%91/ 10 و 15 سال به ترتیب 70 ، 11 %) رد پیوند داشتند . می زان بقای 5 / نتایج: از 475 گیرنده پیوند، 55 نفر ( 50 KNN %74/50 بدست آمد . تعداد همسایگی بهینه با روش اعتبار سنجی متقاطع برابر 45 بدست آمد . نمره بری یر برای الگوریتم 0بدست آمد . روش / 0 و 069 /058 ،0/ 0و برای مدل کاکس به ترتیب 036 / 0و 007 /006 ،0/ 10 و 15 سال 003 ، در زمان های 5 10 و 15 سال نسبت به مدل کاکس دارد که نشان می دهد ، با تعداد همسایگی 45 خطای پیش بینی کمتری در زمان های 5 KNN این روش عملکرد بهتری دارد. نسبت به مدل کاکس زمانی که حجم نمونه بالا و تعدا د KNN نتیجه نهایی : نتیجه این مطالعه نشان می دهد که پیش بینی روش متغیرهای پیشگو زیاد است، دقت بالاتری دارد.
پژوهشگران جواد فردمال (نفر اول)، جلال پورالعجل (نفر سوم)، قدرت اله روشنایی (نفر چهارم)