مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه بروز عفونت برش محل عمل ...
عنوان رابطه بروز عفونت برش محل عمل و طول عمل سزارین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سزارین، طول مدت عمل، عفونت رحم
چکیده مقدمه: با توجه به این که طولانی بودن مدت عمل در اعمال جراحی یکی از عوامل ایجاد عفونت برش محل عمل می باشد و مراکز آموزش دستیاری به لحاظ آموزشی بودن فرآیند و نیز مبتدی بودن دستیاران، به ناچار با طولانی شدن مدت عمل مواجه هستند، این مطالعه با هدف تعیین رابطه منطقی بین میزان بروز عفونت برش محل عمل و طول مدت عمل سزارین در بیمارستان فاطمیه همدان انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی از نوع هم گروهی (Cohort)، پس از حذف کلیه عوامل خطر عفونت، 200 مورد سزارین که طول عمل در آنها بیشتر از یک ساعت بود (گروه مورد) و 200 مورد سزارین که طول مدت عمل آنها زیر یک ساعت بود (گروه شاهد)، تا زمان مراجعه برای کشیدن بخیه های محل عمل مورد پی گیری قرار گرفتند و از نظر میزان بروز عفونت زخم محل عمل مقایسه شدند. در این طرح، زمان یک ساعت به عنوان نقطه شاخص بین دو گروه مد نظر قرار گرفت که این زمان از طریق احتساب متوسط بالاترین زمان انجام عمل سزارین که توسط دستیاران سال های مختلف انجام می شد، به دست آمد. یافته ها: از بین 400 مورد سزارین، 25 مورد (6.25 درصد) دچار عفونت زخم گردیدند که از این تعداد 14 مورد (56 درصد) از گروه بالای یک ساعت و 11 مورد (44 درصد) از گروه با طول زمان عمل زیر یک ساعت بودند که تفاوت بین این دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری و توصیه ها: طول مدت عمل سزارین بیش از یک ساعت در مراکز آموزش دستیاری، میزان بروز عفونت محل برش را افزایش نمی دهد. مطالعات گسترده تر چند مرکزی در مورد عوارض سایر اعمال جراحی که توسط دستیاران انجام می شود، توصیه می گردد.
پژوهشگران مهرانگیز زمانی بناب (نفر اول)، صغری ربیعی (نفر دوم)