مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط بین دفع مکونیوم ...
عنوان بررسی ارتباط بین دفع مکونیوم و وضعیت سرویکس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها القای زایمانی، نمره بیشاپ، حاملگی بیش از 40 هفته
چکیده " حاملگی بعد از 40 هفتگی شیوعی در حد 20 درصد داشته و یکی از عوارض ان دفع مکونیوم می باشد. شیوع دفع مکونیوم 5 الی 22 درصد گزارش شده است و مهم ترین عارضه آن سندرم آسپیراسیون مکونیوم است. میزان مرگ و میر یک در 1000 است. از آنجایی که وضعیت سرویکس عامل مهمی در پاسخ به القای زایمانی در حاملگی بعد از موعد می باشد، هدف از این مطالعه یافتن ارتباط بین میزان دفع مکونیوم و وضعیت سرویکس می باشد. تعداد 306 بیمار با حاملگی بعد از موعد که طی سال های 80-79 در بیمارستان فاطمیه همدان بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند و بر اساس وضعیت سرویکس به دو گروه مطلوب (بیشاپ 6 و بیشتر) و نامطلوب (بیشاپ کمتر از 6) تقسیم شدند و از لحاظ خصوصیات دموگرافیک، وضعیت نمره بیشاپ اولیه، فراوانی دفع مکونیوم و نوع زایمان مورد بررسی قرار گرفتند. 31.4 درصد از بیماران آغشته به مکونیوم شدند. در 80 درصد بیماران، امتیاز بیشاپ کمتر یا مساوی 6 بود و در 75 درصد دفع مکونیوم با سرویکس نامطلوب بود. 20 درصد مادران امتیاز بیشاپ بیشتر از 6 داشتند. در 25 درصد موارد دفع مکونیوم با سرویکس مطلوب بود. شیوع سزارین و دفع مکونیوم در موارد با نمره بیشاپ پایین افزایش می یابد. لذا برنامه ریزی و آموزشی جهت بارداری های بعد از موعد و بطور غیرمستقیم، کاهش موارد مکونیوم هم برای سیستم بهداشتی - درمانی و هم برای بیماران الزامی به نظر می رسد. باید زائوهایی که دارای سرویکس نامطلوب هستند، در زمان زایمان تحت مراقبت و توجه بیشتری قرار گیرند و استفاده از آمینوسکوپی در مراکز پیشرفته زنان ضرورت پیدا کند. "
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر اول)، مهرانگیز زمانی بناب (نفر دوم)