مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مرگ ومیر جنینی و نسبت ...
عنوان بررسی مرگ ومیر جنینی و نسبت جنسی فرزندان کارگران معادن سرب و کارگاه های رنگرزی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مواجه شغلی، ژنتیک جمعیت، مرگ جنین، نسبت جنسی، سرب، مواد رنگی،
چکیده ژن های جهش یافته ممکن است به مرگ ومیر جنین و تغییر در نسبت جنسی فرزندان منجر شوند. چنین اختلالاتی ممکن است نتیجه آسیب های محیطی باشند. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان مرگ ومیر جنین و نسبت جنسی فرزندان کارگران شاغل در دو محیط کاری پرخطر، شامل معدن سرب و کارگاه های رنگرزی شهر همدان، بوده است. در این بررسی، نتایج کلیه بارداری های دو گروه پرخطر (همسران گارگران رنگرزی و معدن سرب آهنگران)، از نظر میزان مرگ و میر جنینی و نسبت جنسی در نوزادان زنده متولد شده آنها بررسی و با یافته های جمعیت عمومی این شهر مقایسه شد. کل بارداری ها 545 مورد و تعداد نوزادان زنده 473 نفر بود. نسبت جنسی (پسر به دختر) نوزادان زنده در میان فرزندان کارگران معدن سرب و کارگران رنگرزی به ترتیب 6/98 و 0/99 درصد بود که با جمعیت عمومی تفاوتی را نشان نمی داد (364/0=p). میزان مرگ ومیر جنینی (سقط جنین و مرده زایی) نیز در میان بارداری های همسران این افراد به ترتیب 2/13 و 3/13 درصد بود. میزان مرگ ومیر جنینی در گروه های آزمون از جمعیت عمومی بالاتر بود (در هر دو مورد 001/0>p). نتایج مطالعه افزایش میزان مرگ ومیر جنینی را در مقایسه با جمعیت عمومی نشان داد. پیشنهاد می شود سایر عواقب ژنتیکی کار در چنین محیط های پر خطری در مطالعات دیگر بررسی شود.
پژوهشگران حمید پورجعفری (نفر اول)، صغری ربیعی (نفر دوم)