مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقایسه ای تاثیر شیاف ...
عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر شیاف پروستاگلندین با برهنه کردن پرده ها در نرم کردن سرویکس و کوتاه شدن زمان لیبر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها برهنه کردن پرده ها، میزوپروستول، نمره بیشاپ
چکیده مقدمه و هدف: حدود 22% از حاملگی ها به حد 40 هفته یا بیشتر می رسند. در مطالعات متعدد بر تاثیر پروستاگلندین (PG) در بهتر کردن وضعیت سرویکس و نمره بیشاپ، و نیز کوتاه کردن مدت القا زایمان اشاره شده است. همچنین برهنه کردن پرده ها (stripping) نیز به عنوان یکی از راهکارهای موثر در کاهش میزان حاملگی های بعد از موعد مطرح می باشد. در این مطالعه به مقایسه تاثیر این دو روش در کاهش زمان درد زایمان (لیبر) پرداخته شده است.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که در آن زنان باردار شکم اول و دوم که سن بارداری 40 هفته یا بیشتر داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد نمونه در هر گروه 30 نفر بود که به طور تصادفی به 2 گروه مساوی شامل گروه A: برهنه کردن پرده ها و گروه B: شیاف پروستا گلندین E1 (میزوپروستول) تقسیم شدند. اطلاعات حاصله با آزمون t-test مورد مقایسه قرار گرفتند.نتایج: میانگین مدت زمان لیبر در گروه استفاده کننده از شیاف PG (پروستا گلندین) برابر با 11.8±8.8 ساعت و میانگین مدت زمان لیبر در گروه برهنه کردن پرده ها 11.9±6.8 ساعت بود. همچنین میانگین میزان تغییر نمره بیشاپ در گروه استفاده کننده از شیاف PG برابر با 3.7±1.86 و میانگین نمره بیشاپ در گروه برهنه کردن پرده ها برابر 4±0.81 بود.نتیجه نهایی: کارایی هر دو روش استفاده از شیاف پروستا گلندین و برهنه کردن پرده ها در کوتاه شدن زمان لیبر یکسان است و هیچ یک از دو روش برتری خاصی بر دیگری ندارد.
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر اول)