مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه تاثیر آسپیرین همراه با ...
عنوان مقایسه تاثیر آسپیرین همراه با هپارین و آسپرین همراه با پردنیزولون در درمان سقط راجعه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آسپیرین، پردنیزولون، سقط عادتی، هپارین
چکیده سابقه و هدف: سقط راجعه یکی از مشکلات طب تولید مثل است، سبب شناسی آن اغلب ناشناخته بوده و به استراتژی های درمانی و تشخیصی متفاوت، نیازمند است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آسپرین همراه هپارین با آسپرین همراه پردنیزولون در درمان سقط راجعه انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی 50 زن مبتلا به سقط راجعه مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. این بیماران به محض مثبت شدن Beta HCG انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه 25 نفری تقسیم شدند. به بیماران گروه اول هپارین به میزان 5000 واحد دو بار در روز و به صورت زیرجلدی همراه با یک قرص آسپیرین 80 میلی گرمی در روز تجویز شد. به گروه دوم روزانه 10 میلی گرم پردنیزولون همراه با یک قرص 80 میلی گرم آسپرین M.C تجویز گردید. درمان های فوق تا هفته 20 حاملگی ادامه داشت و در طی مدت درمان، حداقل 3 بار سونوگرافی از نظر وضعیت جنین انجام شد. جهت بیماران تحت درمان با هپارین به منظور جلوگیری از پوکی استخوان ناشی از هپارین، روزانه یک قرص کلسیم تجویز گردید. اندازه گیری آنتی بادی های آنتی فسفولیپید و آنتی کاردیولیپین برای کلیه بیماران انجام شد. نوزادان گروه مصرف کننده آسپرین با پردنیزولون بعد از تولد توسط متخصص نوزادان بازدید و به مدت یک ماه نیز پی گیری شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری t-test و دقیق فیشر پردازش گردیدند.یافته ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه در گروه آسپرین همراه پردنیزولون 31.8±3.3 سال و در گروه آسپرین همراه با هپارین 30.7±3.2 سال بود که دو گروه از نظر سنی متفاوت از یکدیگر نبودند (P<0.05). میانگین تعداد سقط در گروه آسپرین همراه با پردنیزولون 2.8±1.1 و در گروه آسپرین همراه با هپارین 2.4±1 بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین تعداد سقط وجود نداشت (P<0.05). آنتی بادی آنتی کاردیولیپین در 4 بیمار (8 درصد) و آنتی بادی آنتی فسفولیپید نیز در 4 بیمار (8 درصد) مثبت شد. تجزیه و تحلیل داده های مطالعه حاضر مشخص کرد که میزان وقوع سقط به دنبال درمان با آسپرین همراه با هپارین به طور معنی داری از نظر آماری نسبت به درمان آسپرین همراه با پردنیزولون بیش تر است (P<0.05). در هیچیک از بیماران دو گروه عارضه ای مشاهده نشد.استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نش
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر اول)، عصمت عزیزی (نفر دوم)، مرضیه سنوئی فریمانی(تسویه حساب) (نفر سوم)