مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقایسه ای اثر آتروپین و ...
عنوان بررسی مقایسه ای اثر آتروپین و پرومتازین بر سیر زایمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زایمان، آتروپین، پرومتازین
چکیده اعتقاد عمومی بر این است که آتروپین و پرومتازین، مدت فاز فعال زایمان را کوتاه کرده و باعث تسریع زایمان و در نتیجه کوتاه شدن مدت زمان درد کشیدن می شود. از سویی تسریع زایمان می تواند عوارضی به همراه داشته باشد. این مطالعه به بررسی تاثیر این دارو در سیر زایمان و عوارض احتمالی آن می پردازد. این پژوهش یک کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور می باشد. 90 زن حامله که درد زایمان آنها شروع شده بود و شرایط لازم برای زایمان طبیعی را داشتند؛ بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. به یک گروه آتروپین به میزان 0.5 میلی گرم و گروه دیگر پرومتازین 1 میلی گرم که حجم هر دو با آب مقطر به 2 میلی لیتر رسانده شده بود و به گروه شاهد، نرمال سالین به مقدار 2 میلی لیتر با کدهای از پیش تعیین شده به صورت عضلانی، یک نوبت در شروع فاز فعال زایمان تزریق شد. نتیجه سیر زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد و وجود عوارض احتمالی ثبت شد. تفاوت میانگین مدت زمان پیشرفت زایمان، در 3 گروه از نظر آماری معنی دار نبود. تفاوت میانگین مدت زمان فول شدن تا زایمان نیز در 3 گروه از نظر آماری با آزمون کای دو معنی دار نبود. میانگین نمره آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان نیز در سه گروه، اختلاف معنی دار آماری نداشت. این مطالعه نشان می دهد که تجویز داروهایی نظیر آتروپین یا پرومتازین تاثیری در سیر زایمان نداشته و فقط می تواند به عنوان اتلاف دارو و صرف وقت تلقی گردد
پژوهشگران صغری ربیعی (نفر اول)، مریم شعبانی (نفر دوم)