مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر مشاوره ورزشی بر مقیاس ...
عنوان تاثیر مشاوره ورزشی بر مقیاس های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مشاوره ، مقیاس های عملکردی، سرطان پستان
چکیده س : ىاتغپ ىاطزع اؽ سا یکی غی ییزت ىاطزع ُذٌؾک ٍ اّ زت یی رد ىاًس ىایه رد یویخذت زعاتزع ،ـیختؾت .تتعایًد ى ا ر ا ت و ی ت ی ت ی ا ی گ ذ ت ً س ت ت ی ف ی ک ؼ ّ ا ت ک ٍ ی ػ ا ت و ت ج ا ، ی ت ً ا ٍ ر ، ی و ت غ ج د ذ ؼ ت ه ک ر ا َ ػ ٍ ر ا ث آ س ٍ ز ت ة ث ع ى آ س ا ی ؽ ا ً ک ر ا َ ػ ٍ ى ا ه ر د ه ی ددزگ ثأت یییؼت ؼٍّضپ ییا سا فذّ . زی قه زت یؽسرٍ ُرٍاؾه طای یاّ لوػ ىاتغپ ىاطزع ِت لاتثه ىاًس یدزک دَت . ی داًم شیر بَ : یتزجت ِویً ِؼلاطه کی زضاح ؼٍّضپ دَت ىآ رد ِک 60 ِتؼجازه ىاتتغپ ىاطزع ِت لاتثه ىس شتکازه ِتت ُذتٌٌک ًَِوً ػٍر ات ىاذوّ زْؽ یًاطزع ىاراویت یًاهرد گ یزی ِلخاذه ٍُزگ ٍد رد یفداقت ( 30 لزتٌک ٍ )زفً ( 30 تٌتفزگ رازتق )زتفً .ذ لهاؽ ِلخاذه 2 یؽسرٍ یلاع رد یؽسرٍ ُرٍاؾه ِتفّ زّ( ِتفّ 2 ِغلج زّ ٍ ِغلج 60 - 45 ٍ )ِقیقد 8 تاتٌیزوت یازتجا ِتفّ ىاتآ سا ِک لشٌه رد یؽسرٍ 1393 ذٌفعا ات 1393 تتفایرد ییتتٍر یًاهرد تاهاذقا طقف لزتٌک ٍُزگ تذه ییا یط رد .ذؽ ماجًا ُداد .ذًدَوً عزپ سا ُدافتعا ات اّ کیفازگَهد تاػلاطا ِهاٌؾ ٍ ِهاٌؾعزپ یاّ QLQ-C30 ٍ QLQ BR-23 غوج لتیوکت ٍ یرٍآ ُداد .ذیدزگ ؼیازیٍ ات اّ 20 مزً راشفا SPSS ىَهسآ ٍ یت ،زؾیف ،ٍد یاک یاّ ٍ تغت ANCOVA ذؽ لیلحت ٍ ِیشجت . ٍتفبی :بَ ت ل خ ا ذ ه س ا ل ت ث ق ِ ت ل خ ا ذ ه ُ ٍ ز ت گ ر د ی د ز ت ک ل و ػ ِ ت ط ی ح ی ت ل ک ُ ز ت و ً ِ ک د ا د ى ا ؾ ً ج ی ا ت ً ِ 27 / 19 ± 81 / 61 ِتلخاذه سا ذتؼت ٍ 25 / 9 ± 91 / 86 ( تؽاد دَجٍ یراداٌؼه یراهآ تٍافت ِک دَت 05 / 0 P< دزتکلوػ ،یًاوتغج دزتکلوػ ِتطیح رد تازییغت ییزتؾیت .) ِطیح رد .دَت یًذت زیَقت ٍ یعاغحا رد ِتلخاذه سا ظتپ ُذتٌیآ یاوًرٍد ٍ یغٌج تذل ،یغٌج ،یػاوتجا ،یتخاٌؽ دزکلوػ یاّ تٍافت ٍُزگ ٍد ( تؽاذً دَجٍ یراداٌؼه 05 / 0 P> ) . ٍجیتو :یریگ ح زت یؽسرٍ ُرٍاؾه ِطی یاّ ثػات ٍ ِتؽاد تثثه زثا ىاتغپ ىاطزع ِت لاتثه ىاًس یگذًس تیفیک یدزکلوػ لتاق یدَثْت ْجَت ی ه ىاراویت ییا رد ی ددزگ ه ػٍر ییا . ی ذًاَت تاهاذقا سا یؾخت ىاٌَػ ِت لَوؼه تاهاذقا زیاع راٌک رد ىاراویت د دزیگ رازق یًاهر
پژوهشگران فاطمه شبیری(بازنشسته) (نفر اول)، آزیتا نیکروش (نفر دوم)، سیده زهرا معصومی قاضی نوری طباطبایی (نفر سوم)، رشید حیدری مقدم (نفر چهارم)، منوچهر کرمی (نفر پنجم)