مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت ...
عنوان رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ارتقاء سلامت، دانش آموزان، رفتار.
چکیده نوجوانی دوره تکامل تغییرات در وضعیت بدن، تفکر و روابط اجتماعی است. در این دوران فرد به تدریج مسئولیت سلامت خود را به عهده می گیرد. این تغییرات نوجوانان را در معرض خطر گسترش رفتارهای بهداشتی پرخطر قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392 انجام گردید. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود. 360 نفر از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392 با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت برای گرد آوری داده ها استفاده شد. از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و فراوانی و نرم افزار SPSS (نسخه16) برای توصیف داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد از بین 6 بعد رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی: فعالیت بدنی و مسئولیت پذیری سلامتی در بین دانش آموزان وضعیت مناسبی نداشتند. 1/88 درصد از دانش آموزان وضعیت خود شکوفایی و 9/48 درصد رفتارهای مسئولیت پذیری سلامتی مناسبی داشتند. 8/57 درصد رفتارهای تغذیه ای مناسب و 9/91 درصد وضعیت حمایت اجتماعی درک شده را در سطح بالا ذکر نموده اند. 8/55 درصد رفتارهای مدیریت استرس خوب و 9/41 درصد وضعیت فعالیت بدنی خود را خوب دانسته اند. نتیجه گیری: تدوین برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء رفتارهای سلامت و تهیه مواد و متون آموزشی مناسب با نیازهای این گروه از افراد جامعه می تواند بسیار سودمند باشد و باعث ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی دانش آموزان گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)