مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فاکتورهای پیش بینی کننده سوء ...
عنوان فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سوء مصرف مواد ، رفتار، قصد.
چکیده سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه سلامت فرد، خانواده و جامعه مطرح می شود. با توجه به نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء مصرف مواد، تغییر در شیوه زندگی و ورود به محیط های جدید در سنین جوانی، در نظر گرفتن متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی که در معرض مصرف مواد مخدر در حین رانندگی هستند، لازم بنظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد در بین متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی شهر همدان با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. روش کار: این پژوهش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی بود. 388 نفر از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی از 6 آموزشگاه تعلیم رانندگی شهر همدان در فاصله زمانی تیر تا مرداد ماه 1391 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و به روش خودگزارش دهی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-16 و با بهره گیری از آزمون های آماری کای-دو، همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: ارتباط معنی داری بین تجربه سوء مصرف مواد مخدر و متغیرهای دموگرافیک جنس و وضعیت تأهل وجود داشت (05/0P value<). همچنین رابطه معنی داری بین تجربه سوء مصرف و قصد مصرف مواد مخدر، داشتن دوستان مصرف کننده مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای درمان اعتیاد و تجربه مصرف مواد توسط خود فرد وجود داشت (05/0P value<). آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده پیش بینی کننده های بهتری برای قصد مصرف مواد در واحدهای پژوهش بودند (05/0P value<). نتیجه گیری: هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده می توانند به منظور پیش بینی رفتارهای پرخطر و تدوین برنامه های پیشگیری از سوءمصرف ماده مخدر در نظر گرفته شوند. سوء مصرف مواد ، رفتار، قصد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)