مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش سلامت معنوی و حمایت ...
عنوان نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درپیش بینی کیفیت زندگی پرستاران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت زندگی ، سلامت معنوی، پرستاران
چکیده مواد و روش ها:این مطالعه توصیفی،-تحلیلی درسال1394برروی پرستاران زن شاغل (200نفر)درشهرهمدان انجام شد.که ازبین بیمارستانها ی آموزشی دو بیمارستان به شکل تصادفی انتخاب وبه روش سرشماری کلیه پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BRIEF) ، پرسشنامه های حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون(1982) جمع آوری و بااستفاده از آزمون رگرسیون چندگانه و به وسیله نرم افزار spss18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها:میانگین سنی افراد تحت پژوهش 333/86±6/6سال، سابقه کاری10/29±6/62سال ، 77% نمونه ها متاهل و 23 %مجردبودند بودند،دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با92%بیشترین گروه راتشکیل می دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های حمایت اجتماعی سازه های حمایت عاطفی ،حمایت ابزاری و حمایت اطلاعاتی سهم معنی داری در پیش بینی کیفیت زندگی داشتند و همچنین از بین سازه های سلامت معنوی تنها سازه سلامت مذهبی بر کیفیت زندگی پرستاران اثر معنی داری داشت (p<0/.05). نتیجه گیری:طبق یافته ها به نظر می رسدجهت افزایش سلامت معنوی و ارتقاء کیقیت کیفیت زندگی پرستاران انجام مداخلات آموزشی با رویکرد توجه به مولفه های حمایت اجتماعی،تهیه و تدوین بسته های آموزشی ضروری باشد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)