مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آگاهی و نگرش دانشجویان ...
عنوان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیماری ایدز در سال 1393: مقایسه بین دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آگاهی، نگرش، ایدز، دانشجویان
چکیده مقدمه: ایدز یکی از خطرناک ترین بیماری های واگیر در جهان و به ویژه در جوانان است و پیشگیری مهم ترین راه مقابله با آن شناخته میشود. پیشگیری از ایدز نیازمند کسب آگاهی و نگرش صحیح در مورد بیماری، نحوه ی انتقال و روشهای جلوگیری از آن است. لذا این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیماری ایدز در نیمسال دوم تحصیلی 94 - 1393 انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود. 320 نفر از دانشجویان دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی در سال تحصیلی 94 - 1393 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها ابتدا اطلاعات دموگرافیک تکمیل و از پرسشنامه بین المللی ایدز استفاده شد. تحلیل داده ها بوسیله آزمون Mann–Whitney و Kruskal–Wallis با نرم افزار SPSS ویرایش 22 انجام گردید. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی دانشجویان نسبت به بیماری ایدز به طور کلی 43 / 54 ± 89 / 5 و نگرش آنان 3/54±20/12 بود. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان آگاهی ) 391 / P=0 ( و نگرش درباره بیماری ایدز ) 104 / P=0 ( تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشکده محل و مقطع تحصیلی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه اختلاف معناداری وجود نداشت ) 05 / .)P<0 نتیجه گیری: با توجه به ضرورتی که در مورد افزایش آگاهی در مورد راههای انتقال ایدز و نگرش مناسب نسبت به افراد مبتلا به آن احساس می شود. مسئولان باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، برنامه هایی جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش افراد جامعه در این زمینه، به ویژه برنامه های پیشگیری از آن را طراحی و اجرا کنند.
پژوهشگران سعید یزدی راوندی (نفر اول)، زهرا تسلیمی (نفر دوم)، فرشید شمسائی (نفر سوم)، علی قلعه ایها (نفر چهارم)