مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در ...
عنوان ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده‎بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرطان ریه، ایران، درخت تصمیم، بقا.
چکیده زمینه و هدف: سرطان ریه بهعلت شانس پایین زندهماندن از مهمترین و کشندهترین نوع سرطان محسوب میشود و بیشترین میزان مرگومیر را در مقایسه با سرطانهای سینه، پروستات و سایر سرطانهای چندگانه دارد. هدف از این مطالعه، تحلیل دادههای بقای بیماران مبتال به سرطان ریه در استان آذربایجان غربی میباشد. مواد و روشها: در این مطالعه همگروهی تاریخی اطالعات مربوط به 499 بیمار مراجعهکننده به بیمارستانهای استان آذربایجان غربی در فاصله سالهای 1431-94 مورد بررسی و وضعیت بقای بیماران تا پایان خرداد 1494 مورد پیگیری قرارگرفت. دادهها شامل اطالعات دموگرافی و هیستوپاتولوژیک هستند. زمان بقای بیماران از زمان تشخیص تا مرگ یا پایان مطالعه در نظرگرفتهشد. برای تحلیل دادهها و رده بندی بیماران از مدل درخت تصمیم استفادهگردید. کلیهی تحلیلها با استفاده از نرمافزار R صورتگرفت. یافتهها: میانگین و میانهی زمان بقا برای 499 بیمار مبتال به سرطان ریه بهترتیب 14 ماه و 3/4 ماه برآوردگردید. احتمال بقای 1ساله 49 درصد بوده و تنها 7 درصد از بیماران، بقای 4 ساله را تجربه کردبودند. مدل درخت تصمیم متغیرهای وضعیت درمان، Eastern Cooperative (Oncology Group (ECOG، وضعیت سیگاری بودن، سنّ تشخیص بیماری و مرحلهی تومور بهعنوان متغیرهای مهم شناساییکرد. نتیجهگیری: استفاده از مدل درخت ردهبندی، میتواند منجر به شناسایی ریسک فاکتورهای مهم و موثر بر بقای بیماران شود و شناسایی این عوامل در بیماران سرطانی میتواند باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری شده و زمان بقای بیماران را افزایش دهد.
پژوهشگران مالک اباذری (نفر اول)، قدرت اله روشنایی (نفر سوم)، حسین محجوب (نفر ششم به بعد)