مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کارایی فرآیند ...
عنوان کارایی فرآیند الکترواکسیداسیون در تصفیه فاضلاب کارخانه های کشمش پاک کنی شهرستان ملایر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها الکترواکسیداسیون، الکترود دی اکسید سرب، فاضلاب، کارخانه های کشمش پاک کنی، ملایر
چکیده مقدمه: تولید و فرآوری کشمش در نواحی مختلف و بر اساس شرایط آب و هوایی و تکنولوژی هر منطقه، متفاوت است. به همین دلیل کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی از تغییرات محسوسی برخوردار می باشد. لذا در این مطالعه جهت تصفیه فاضلاب آن از یک فرآیند الکتروشیمیایی ساده و دوستدار محیط زیست استفاده گردید. روش کار: مطالعه تجربی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و در راکتوری با جریان منقطع و حجم مؤثر 80 میلی لیتر انجام گرفت و فاضلاب یکی از کارگاه های کشمش پاک کنی ملایر با استفاده از الکترودهای دی اکسید سرب و طی فرآیند الکترواکسیداسیون مورد تصفیه قرار گرفت. جهت بررسی میزان کارایی این فرآیند در حذف مواد آلی، COD نمونه قبل و بعد از فرآیند مورد آزمایش قرار گرفت و تأثیر پارامترهای pH ، شدت جریان الکتریکی و مدت زمان واکنش مورد بررسی قرار گرفته و انرژی الکتریکی مصرفی اندازه گیری گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در pH=3 ، شدت جریان الکتریکی برابر با 40 میلی آمپر بر سانتی متر مربع و مدت زمان 360 دقیقه، این روش قادر به حذف 86 درصد COD بوده، به گونه ایی که افزایش میزان شدت جریان الکتریکی و مدت زمان واکنش منجر به افزایش راندمان حذف می گردد و در شرایط بهینه میزان مصرف انرژی الکتریکی به میزان 4/ 5 کیلووات ساعت به ازای هر کیلوگرم COD می باشد. نتیجه گیری: با توجه به بار بسیار بالای فاضلاب مورد مطالعه، این سیستم علیرغم راندمان بالا فقط می تواند به عنوان یک فرآیند پیش تصفیه بکار گرفته شود و پساب حاصل نیازمند تصفیه تکمیلی جهت تأمین استانداردهای زیست محیطی می باشد.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)، سمانه شانه ساز (نفر دوم)، کاظم گودینی (نفر سوم)، قاسم آذریان (نفر چهارم)