مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه پرتوهای فرابنفش انتشار ...
عنوان مطالعه پرتوهای فرابنفش انتشار یافته از لامپ های فلورسنت فشرده متداول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها لامپ فلورسنت فشرده، پرتو فرابنفش، حدود مجاز.
چکیده زمینه و هدف: لامپ های فلورسنت فشرده از لامپ های بخار جیوه کم فشار می باشند که نسبت به سایر منابع روشنایی کاربرد بیشتری دارند؛ هدف پژوهش حاضر بررسی تابش فرابنفش ناشی از لامپ های فلورسنت فشرده متداول می باشد. روش بررسی: در این مطالعه میزان تابش فرابنفش 54 حباب لامپ فلورسنت فشرده از شرکت های داخلی و خارجی با نشان های تجاری مختلف و رنگ نور و حسگر HAGNER- EC1 UV-A مدل UV-Meter از دستگاه UVB و UVA متفاوت (آفتابی- مهتابی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اندازه گیری بوده است. ACGIH و ISO استفاده گردید. اندازه گیری ها با رعایت دستورالعمل های معتبر خصوصاً HAGNER متصل به دستگاه فتومتر UV- B فتوسل 0/008 ،r= 0/36) UVA یافته ها: میزان تابش فرابنفش با افزایش فاصله و زاویه کاهش یافته است. نتایج آزمون آماری نشان داد توان الکتریکی لامپ بر شدت UVB اما ،(p= 0/ در لامپ ها بر مبنای رنگ نور متفاوت دارای اختلاف معناداری می باشد ( 000 UVA تاثیر دارد. همچنین (p=0/005 ،r=0/37) UVB و (p= بین شرک تهای مختلف در توان الکتریکی UVB و UVA در مقایسه میانگین مقادیر تاب شهای .(p> 0/ بر مبنای رنگ نور متفاوت، اختلاف معناداری ندارند ( 05 .(p< 0/ به ازای هر 10 وات توان الکتریکی) اختلاف معناداری وجود دارد ( 01 UV تراز شده (میانگین در فاصله کمتر از 2 متر برای مواجهه اجتماعی و UVB در فواصل کمتر از دو متر برای مواجهه شغلی و اجتماعی ایمن می باشد ولی UVA نتیجه گیری: میزان کمتر از یک متر برای مواجهه شغلی غیر مجاز می باشد، لذا لازم است فاصله های ایمن و استفاده از حفاظ در به کارگیری این منابع توسط کاربران رعایت گردد.
پژوهشگران مهتاب عزیزی (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر سوم)، زینب بارونی زاده (نفر چهارم)