مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی شاخص های آسایش صوتی ...
عنوان بررسی شاخص های آسایش صوتی کارکنان دفاتر باز اداری در بانکهای دولتی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها دفاتر باز اداری، بانک، آسایش صوتی، آزار صوتی
چکیده زمینه وهدف: صدا یکی از عوامل زیان آور محیطهای کاری میباشد که علاوه بر مشکلات جسمانی اثرات سوء فراوانی بر سلامت روان افراد را به دنبال دارد. دفاتر باز اداری از جمله بانکها تحت تأثیر منابع آلودگی صدا قرار دارند که میتواند از جنبه بهداشتی و آسایشی بر کارمندان تأثیر منفی داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی منابع آلودگی صدا در بانکها و تعیین شاخصهای آسایش صوتی در بین کارکنان آنها بود. در بانکهای مورد مطالعه اندازهگیری شد. شاخص منحنی صدای ترجیح داده شده A روش بررسی: تراز فشار صوت در شبکه فرکانسی محاسبه در بانکها تعیین گردید. برای بررسی میزان شیوع آزار صوتی، تحریکات ناشی از آن و (SIL) و تراز تداخل با مکالمه (PNC) بیان وضعیت وضوح گفتار پرسشنامه استاندارد شدهای با ضریب پایایی 88 /. در بین 175 نفر از کارمندان توزیع و تکمیل گردید. 54 دسی یل / 64 دسی بل بود. مقادیر میانگین شاخص تراز تداخل مکالمه، 93 / یافتهها: میانگین تراز فشار صوت در داخل بانکها برابر 11 48 دسی بل محاسبه گردید. / 58 و 2 / و شاخص منحنی صدای ترجیح داده شده در حالت فعال و غیرفعال بودن بانک به ترتیب برابر با 17 بنا به اظهارات کارمندان، منبع اصلی مولد آلودگی صوتی همهمه افراد داخل سالن بوده که منجر به کاهش تمرکز و سختی درک صحبت- ها میشود. میتوانند به نحو مطلوبی برای SIL و PNC نتیجهگیری: ماهیت صدا در بانکهای از جنس صدای با فرکانس پایین میباشد. شاخصهای بیان وضعیت آکوستیکی و طراحی مداخلات به منظور بهبود وضعیت آکوستیکی دفاتر باز اداری بانکها به کار روند.
پژوهشگران تریفه نظامی (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)، محسن علی آبادی (نفر سوم)، علیرضا سلطانیان (نفر چهارم)