مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوارض حاد تنفسی در هنگام ...
عنوان
عوارض حاد تنفسی در هنگام بیهوشی در کودکانی که مواجهه غیرارادی با دود سیگار داشته اند
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
AIRWAY COMPLICATIONS, ANESTHESIA GENERAL, PASSIVE SMOKING
چکیده مقدمه و هدف: قرار گرفتن در معرض دود سیگار منجر به عوارض سوء در سیستم تنفـسی بخـصوص درگـروه سـنی کودکـان می شود. این مطالعه به تعیین رابطةمشکلات و عوارض سیستم تنفسی در کودکـانی کـه مواجهـة غیـر ارادی بـا دود سیگار داشـته وتحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند می پردازد. روش کار: این مطالعه از نوع مورد ـ شاهدی دوسو کور بود که در آن 223 کودک که کاندید بیهوشی عمومی بودهاند انتخـاب گردیدند. 81 نفر که در معرض دود سیگار قرار داشتند در گروه مورد و 142 نفر که مواجهه غیر ارادی با دود سـیگار نداشـتند در گروه شاهد قرار گرفتند . عوارض تنفسی در حین و پس از بیهوشی عمومی توسط متخصص بیهوشی که از سـابقه مواجهـه بـا دود سیگار بی اطلاع بود ثبت گردید . سابقة مواجهه با دود سیگار توسط مصاحبه با والـدین بیمـار تهیـه و ثبـت گردیـد . اطلاعـات آنالیز گردید. 2 بدست آمده با استفاده از آزمون آماری χ نتایج: میانگین مواجهه غیر ارادی کودکان با دود سیگار 28/46 نخ سیگار در روز و بطور متوسط 5/64 سال بوده اسـت . عـوارض راه هوائی (شامل لارنگواسپاسم ، برونکواسپاسم ، ترشحات زیاد و نگهداری تنفس ، ویزینگ و افت اشـباع اکـسیژن خـون شـریانی ) دربین کودکانی که مواجهه غیر ارادی با دود سیگارداشته اند 54/3% و د ر سایر کودکان مورد مطالعـه32/4٪ بـوده کـه از نظـر آماری معنی دار است (P=0/001). همچنین فراوانی عوارض حاد تنفسی در کودکـان دختـر در معـرض دو د سـیگار 57/5% و در کودکان پسر در معرض دود سیگار 51/2% بود (P=0/012). عوارض حاد تنفسی در کودکان در معرض دود سیگار با مادر بیسواد در 76/7% ، مادر با تحصیلات زیر دیپلم در 46/5% و در مادر با سواد تحصیلات بالای دیـپلم در 12/5% مـشاهده شـد (P=/002). چنین ارتباطی بین عوارض تنفسی با سطح تحصیلات پدر هم در این مطالعه مشاهده شد (P=0/006). همچنین ارتباط معنی داری بین تعداد نخ سیگار با بروز عوارض تنفسی مشاهده شد (P<0/05). نتیجه نهایی: نتایج نشاندهندة وجود رابطه بین مواجهه غیرارادی بـا دود سـیگار و عـوارض تنفـسی در کودکـان تحـت بیهوشـی عمومی میباشد. این رابطه در دخترها بارزتر و در کودکانی که والدین آنها از سطح تحصیلات پائین تـ ری برخـوردار بـوده انـد شایعتر بوده است. بنابراین مواجهه غیرارادی با دود سیگار در کودکانی که تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرند بایـستی بعنـوان یک ریسک فاکتور جهت پیش ب
پژوهشگران میسور البعلبکی (نفر اول)، احمد مرادی (نفر دوم)، افشین فرهانچی (نفر سوم)، مریم داودی (نفر چهارم)