مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر آموزش همتا بر ...
عنوان بررسی تأثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی دیابتی بیماران دیابتی نوع 2: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش همتا، خودکارآمدی، دیابت نوع دو.
چکیده مقدمه: توجه به ابعاد روانشناختی بیماران دیابتی، به ویژه خودکارآمدی آنها مهم بوده و می تواند در روند درمان این بیماران بسیار مفید باشد. آموزش به این بیماران ضروری بوده و آموزش همتا در تسهیل نمودن و ایجاد محیطی برای یادگیری تأثیر بسیار دارد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی بیماران دیابتی انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 70 بیمار دیابتی نوع 2 که دارای ویژگی های شرکت در پژوهش بودند، در بیمارستان فیروزگر با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده و سپس تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. بیماران گروه مداخله توسط همتایانی که آموزش دیده بودند، طی دو جلسه تحت آموزش قرار گرفته، اما بیماران گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت نمودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خودکارآمدی در مدیریت دیابت بود. خودکارآمدی بیماران قبل از آموزش و 2 ماه بعد از آموزش سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین خودکارآمدی دیابتی در هر دو گروه در روز بستری اختلاف آماری معناداری نداشتند (2/0=P). اما میانگین خودکارآمدی دیابتی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در دو ماه بعد از آموزش تفاوت معنی داری داشت (001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش همتا برای بیماران دیابتی روشی مؤثر در جهت افزایش خودکارآمدی دیابتی بیماران می باشد. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران، از این رویکرد آموزشی در بخش های بستری استفاده شود.
پژوهشگران مرتضی شمسی زاده (نفر ششم به بعد)