مشخصات پژوهش

صفحه نخست /    ...
عنوان            فراوانی نسبی مرگ ومیر در بیماران سکته مغزی با فشارخون نرمال و فشارخون بالا  
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حوادث عروقی مغز، مرگ ومیر سکته مغزی، فشارخون نرمال، فشارخون بالا
چکیده زمینه و هدف: سکته مغزی سومین علت شایع مرگ بعد از سرطان و بیماری های قلبی می باشد و شایعترین اختلال نورولوژیک ناتوان کننده است. . بروز ان با افزایش سن بالا می رود و در مردان شایعتر از زنان است. مهمترین ریسک فاکتور در سکته مغزی فشارخون بالا می باشد. در سالهای اخیر به علت بهبود درمان پرفشاری خون به نظر می رسداز بروز سکته مغزی کاسته شده، اما با توجه به موارد فراوانی از وقوع حوادث عروقی مغز با فشار خون نرمال ، مطالعه حاضر به بررسی فراوانی مرگ ومیر در بیماران مبتلا به سکته مغزی دردوگروه با فشارخون بالا ونرمال می پردازد. روش کار: در این مطالعه 8121 بیمار مبتلا به سکته مغزی که در طی سالهای 84-1375 در بیمارستان بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. معیارهایی جهت ورود و خروج از مطالعه تعیین شدند. برای تمام بیماران چک لیستی حاوی اهداف تحقیق تهیه شدکه پس از تکمیل داده های حاصله با استفاده از نرم افزار spss ویرایش دهم استخراج و نتایج با هم مقایسه شدند. یافته ها: فراوانی کلی مرگ ومیر در بیماران مبتلا به سکته مغزی 13/59% بود که 19/3% از بیماران با میانگین فشارخون بالا و 10/2% بیماران با میانگین فشارخون نرمال به دنبال سکته مغزی فوت شدند. مرگ و میر برحسب سن در هر دو گروه تفاوت واضحی نداشت و بیشترین میزان مرگ ومیر در گروه سنی 74-65 سال بود که 32/08% درافراد با میانگین فشارخون بالا و 33/30% درافراد با میانگین فشارخون نرمال بود. مرگ و میر در بیماران فوت شده با میانگین فشارخون بالا در مردان وزنان تفاوت واضحی نداشت اما در افراد با میانگین فشارخون نرمال در مردان بیشتر از زنان بود54/24% به 45/75%. درافراد فوت شده با میانگین فشارخون بالا، شیوع سکته مغزی هموراژیک بیشتر بود (37/7%). در هر دو گروه میانگین زمان بستری تا مرگ تفاوت چندانی نداشت و بیشترین فراوانی مرگ ومیر پس از 72 ساعت از زمان بستری بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مرگ و میر برحسب سن در هر دو گروه تفاوت واضحی نداشت به نظر می رسد سایر ریسک فاکتورها در ارزیابی پیش اگهی حوادث عروقی مغز نقش داشته باشد.
پژوهشگران مهردخت مزده (نفر اول)، محمدعلی سیف ربیعی (نفر دوم)