مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای ...
عنوان بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتال به فشارخون با مدل اعتقاد بهداشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مدل های آموزشی، پرفشاری خون، خودمراقبتی
چکیده سابقه و هدف: فشار خون یک بیماری مزمن بدون عالمت است که از هر سه نفر بزرگسال در سراسر دنیا یک نفرر را مبتال کرده است این بیماری قابل درمان نیست ولی الزم است مدیریت شود. مطالعه حاضر با هردف عع یری ن عوامرل مرعبط با رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتال به فشار خون با مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه عوصیفی-عحلیلی از نوع مقطعی بر روی 892 نفر از بیماران فشار خونی براالی 03 سرال روستاهای شهرستان همدان انجام شد. نمونهگیری به روش چندمرحلهای انجام گرفت. بیماران به صورت نمونهگیرری عصادفی ساده وارد مطالعه شدند. پرسشنامهها به صورت خودگزارشدهی و مصاحبه عکمیر ل شرد. ابرزار عمر آوری دادهها پرسشنامه مدل اعتقاد بهداشتی، سؤاالت آگاهی، رفتارهای خودمراقبتی و متغیرهای دموگرافیک بود. یافتهها: آزمون آماری رگرسیون بین سازههای موان درک شرده، خودکارآمردی و راهنمرا بررا ی عمر ل برا رفترار خودمراقبتی رابطه معنیداری نشران داد P>3/330(. از بر ین متغیرهرا ی ععرد یلکننرده عنهرا عرنا برا رفتارهرا ی خودمراقبتی رابطه معنیداری داشت. بین میزان آگاهی، عحصیالت و وضعیت اقتصادی با رفتارهای خودمراقبتی رابطه معنیداری مشاهده نشد p>3/30(. نتیجهگیری: با عوعه به رابطه بین موان درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی با رفتارهرا ی خرود مراقبتر ی، الزم است که برنامههای آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی و با عأکید بر سازههای مؤثر بر انجام رفتارهرا ی خرود مراقبتی عدوین گردد.
پژوهشگران سید محمد مهدی هزاوه ای(بازنشسته) (نفر اول)، سعید دشتی (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، جواد فردمال (نفر چهارم)، امیرحسین یزدی (نفر ششم به بعد)