مشخصات پژوهش

صفحه نخست /خصومت ورزی ، تیپ شخصیتی و ...
عنوان خصومت ورزی ، تیپ شخصیتی و بیماری عروق کرونر قلب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بیماری عروق کرونر،تیپ شخصیتی،خصومت ورزی
چکیده مقدمه و هدف : در طب نوین ، پژوهشگران عرصه علوم رفتاری ، بر ارتباط بی ن ویژگی های روانی اجتماعی ، خصوصیات شخصیتی و الگوهای رفتاری با بروز و سیر بیماری کرونر قلب تأکید دارند . هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین خصومت ورزی و تیپ شخصیتی الف با ابتلای به بیماری عروق کرونر بوده است. روش کار : در این پژوهش مورد شاهدی تعداد 102 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد که با 162 فرد غیر بیمار از نظر ویژگی های دموگرافیک ( جمعیت شناختی ) همچون سن ، جنس ، وضعیت تأهل ، شغل و میزان تحصیلات همسان شده بودند . با پرسشنامه نجاریان (تیپ شخصیتی الف) و پرسشنامه محقق ساخته از ، SCL-90-R بهره گیری از مقیاس سنجش خصومت ورزی نظر ویژگی های روانی اجتماعی ، خصومت ورزی و تیپ شخصیتی با هم مقایسه شدند. نتایج : این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین داشتن شخصیت تیپ الف و ابتلای به گرفتگی عروق کرونر وجود ندارد ، اما بین خصومت ورزی بالا و بیماری عروق کرونر رابطه معنی داری دیده شد. نتیجه نهایی : با توجه به اینکه خصومت ورزی و پرخاشگری ارتباط تنگاتنگی با بروز و تداوم بیماری گرفتگی عروق کرونر قلب دارد ، پیشنهاد می شود مداخلات روان شناختی برای کنترل و کاهش متغیرهای آسیب زای فوق در پروتکل درمانی بیماران عروق کرونر گنجانیده شود.
پژوهشگران احمد حیدری پهلویان (نفر اول)، محسن قراخانی(بازنشسته) (نفر دوم)، حسین محجوب (نفر سوم)