مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ریسک بیماریزایی غیر ...
عنوان ارزیابی ریسک بیماریزایی غیر سرطانی فلزات سنگین سرب، روی و کروم در منابع آب آشامیدتی شهر همدان در زمستان 1393
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آب، جذب اتمی
چکیده مقدمه و هدف: فلزات سنگین از مضرترین آلاینده های موجود در منابع آب آشامیدنی هستند که دلیل آسیب های جدی در سیـستم متابولیکی، فیزیولوژیکی و ساختاری بدن به شمار می روند . فعالیت های صنعتی مثل نشت فاضلاب های صـنعتی ، ذخیـره سـازی و دفع نادرست زباله های صنعتی همچنین فرسودگی شبکه توزیع و شبکه خانگی می تواند باعث منتشر شدن فلزات سـنگین در آب آشامیدنی گردد. بنابراین، سنجش میزان این عن اصر در نقطه مصرف ضروری می باشد و بهمین منظـور ایـن مطالعـه بـا هـدف تعیین ریسک غیر سرطانی فلزات سنگین سرب، روی و کروم در منابع آب آشامیدنی شهر همدان در زمستان 1393 انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر، بصورت توصیفی ـ مقطعی و روش نمونه برداری بصورت طبقه ای بود. سنجش غلظت نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی مدل (Perkin Elmer, AAS-PEA-700) انجام شد و جهت برآورد میزان مواجهه مقطعی و توصیف خطـرات از روش US EPA استفاده گردید. نتایج: آزمایشات نشان دادکه میانگین غلظت سرب، کروم و روی به ترتیب در نقاط مصرف با منابع آب سطحی 2/246 ،10/927 و 1305/604و زیر زمینی 11/085، 19/301و 1613/709و مخلوط 11/563 ،20/085و 1299/844میکرو گرم بر لیتر می باشـد. میانگین شاخص ریسک مواجهه مقطعی سرب، برای تمامی گروه های سنی ریسکی نشان نداد . از نظر روی و کـروم در دو گـروه سنی زیر یکماه و 1-3 ماه، 7/31 درصد از نمونه ها دارای ریسک بودند و میزان مواجهه روی و کرو م بـه ترتیـب بـالاتر از 0/3و .بود 0/003 mg/kg.day نتیجهنهایی: 41/46 درصد از نمونه ها ی آب آشامیدنی شهر همدان دارای غلظت سرب بالاتر از حد استاندارد WHO و موسـسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران و 39/02 درصد از نمونه ها دارای غلظتی بالاتر از حد استاندارد EPA داشتند کـه هـیچ کـدام از نمونه ها دارای ریسک مقطعی برای کودکان و بزرگسالان نبودند . با وجود اینکه مقدار کروم و روی زیر حد استاندارد بـود ولـی به دلیل پتانسیل بالای بیماریزایی آنها ریسک را در دو گروه سنی زیـر یکمـاه و 1-3 مـاه نـشان داد ، در نتیجـه غلظـت زیـر حـد استاندارد نمی تواند تضمینی برای عدم وجود ریسک باشد.
پژوهشگران فاطمه فرخ نشاط (نفر اول)، علیرضا رحمانی (نفر دوم)، محمدتقی صمدی (نفر سوم)، علیرضا سلطانیان (نفر چهارم)