مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی ...
عنوان بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی در کاهش استرس درک شده و ارتقاء مهارت‏های ارتباطی دانش‏آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها مهارت‏های ارتباطی، هوش هیجانی، استرس درک شده، حمایت اجتماعی
چکیده زمینه و هدف: امروزه 80 درصد موفقیت افراد مربوط به مهارت‏هایی است که به نوعی با هوش هیجانی در ارتباط می‏باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی در کاهش استرس درک شده و ارتقاء مهارت‏های ارتباطی دانش‏آموزان پسر دبیرستانی شهر همدان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 100 دانش‏آموز به صورت تصادفی در دو گروه مساوی مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 5 جلسه‏ی آموزشی جهت دانش‏آموزان و دو جلسه جهت والدین و مربیان، کتابچه،CD آموزشی، پمفلت، وبلاگ و یادآور پیامکی بود. سنجش‏ها شامل سازه‏های تئوری اجتماعی، هوش هیجانی، مهارت‏های ارتباطی و استرس درک شده بود که در سه مرحله قبل از مداخله، یک ماه بعد و دو ماه بعد از آخرین جلسه آموزشی انجام شد. داده‏ها با نرم افزار SPSS16 و با آزمون کای–دو، آزمون تی زوجی، تی مستقل و آنالیز طرح اندازه‏های تکراری تجزیه و تحلیل گردید. یافته‏ها: نتایج این مطالعه اختلاف معنی‏داری بین نمرات دانش‏آموزان در سازه‏های تئوری حمایت اجتماعی، هوش هیجانی، مهارت‏های ارتباطی و استرس درک شده در دو گروه مداخله و کنترل، یک ماه و دو ماه بعد از مداخله آموزشی را نشان داد. بحث و نتیجه گیری: یافته‏های این پژوهش نشان داد آموزش هوش هیجانی بر مبنای حمایت اجتماعی در کاهش استرس و بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان موثر بوده بنابراین می توان از این چارچوب نظری برای طراحی و ارزیابی مداخلات آموزشی برای کاهش استرس و بهبود مهارت های ارتباطی استفاده نمود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)