مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ...
عنوان ارتباط سواد سلامت با رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت: یک مطالعه مقطعی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها سواد سلامت، خودمراقبتی، بیماران دیابتی، کلینیک دیابت.
چکیده مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود، که در آن 131 بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر تویسرکان در سال 1393 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ی رفتارهای خودمراقبتی Toobertو Glasgow صورت گرفت، این سؤال ها به افراد مورد مطالعه اجازه می دهد که کیفیت فعالیت های خود مراقبتی مربوط به دیابتشان را در 7 روز گذشته گزارش کنند. همینطور جهت سنجش سواد سلامت بیماران دیابتی از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان(Test of functional health literacy in adults, TOFHLA) ، استفاده گردید که از جامع ترین و رایج ترین ابزارهای استاندارد موجود در زمینه سنجش سواد سلامت می باشد. همچنین جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک و زمینه ای بیماران از فرم های پرونده های مراقبتی در کلینیک دیابت استفاده گردید. پس از جمع آوری، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: افراد مراجعه کننده به کلینیک دیابت دارای دیابت نوع دو (60/91%) بوده و اضافه وزن (77/58%) داشتند. خودمراقبتی با سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، نوع درمان و نمایه توده بدنی ارتباط معنی دار داشت، همچنین بخشهای خودمراقبتی از نظر رژیم غذایی، فعالیت جسمانی، تست قندخون و مراقبت از پا با هم رابطه معنی دار داشتند. اکثر بیماران دارای سواد سلامت ناکافی (3/73%) بودند و سواد سلامت با نوع درمان و طول درمان بیماران ارتباط معنی دار نداشت. نتیجه‏گیری: نتایج این مطالعه نشان میدهد خود مراقبتی و سواد سلامت بیماران دیابتی مطلوب نمی باشد. اما با این وجود بیماران دیابتی جهت کنترل موفقیت آمیز بیماری خود نیازمند آگاهی و نگرش مناسب جه انجام عملکرد خود مراقبتی مطلوب هستند. در این زمینه می توان در برنامه های ارتقاء سلامت توجه بیشتری به خود مراقبتی و سواد سلامت افراد دیابتی داشت.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)